Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
Розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС)

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» швидко і якісно надає послуги з декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС).

Суб'єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки (ОПН), організовує розроблення і складання декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки.

Декларація безпеки складається на основі дослідження експертами «НВП «ЕКОЗАХИСТ» суб'єкта господарської діяльності, ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій, що пов'язані з експлуатацією цих об'єктів.

Для ОПН, що експлуатуються, декларація безпеки складається експертами «НВП «ЕКОЗАХИСТ», як самостійний документ, а для ОПН, що будуються (реконструюються, ліквідуються), - як складова частина відповідної проектної документації.

Порядок та вимоги щодо складання декларації викладені у «Порядку декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року №956 та постановою від 21 вересня 2011 р. 990.

Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством за повноту та достовірність відомостей, поданих у декларації безпеки.

Декларацію безпеки експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» можуть складати на основі досліджень ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій, пов'язаних з експлуатацією цих об'єктів.

Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи подається експертами «НВП «ЕКОЗАХИСТ» відповідним територіальним та місцевим органам Держгірпромнагляду, Державній інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, Держекоінспекції, Державній санітарно-епідеміологічній службі, Держпожбезпеки, Держархбудінспекції, а також відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради.

Розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС) 

Після проведення ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечного об'єкта, адміністрація підприємства (експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ»), у відповідності до Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», розробляє план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС).

Метою плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій є планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом'якшення їх наслідків.

Оперативні частини ПЛАС розробляються для аварій на рівнях "А" і "Б" і "В".

 • На рівні "А" аварія характеризується розвитком аварії в межах одного виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), яке є структурним підрозділом підприємства.

 • На рівні "Б" аварія характеризується переходом за межі структурного підрозділу і розвитком її в межах підприємства.

 • На рівні "В" аварія характеризується розвитком і переходом за межі території підприємства, можливістю впливу вражаючих чинників аварії на населення розташованих поблизу населених районів та інші підприємства (об'єкти), а також на довкілля.

Розробка ПЛАС може виконуватися власником самостійно або із залученням спеціалізованих організацій (експертів «НВП «ЕКОЗАХИСТ»).

ПЛАС, розроблений експертами «НВП «ЕКОЗАХИСТ», охоплюватиме всі рівні розвитку аварії, які можуть бути встановлені в процесі аналізу небезпек.

ПЛАС розробляється з урахуванням усіх станів підприємства (об'єкта): пуск, робота, зупинка і ремонт.

ПЛАС ґрунтується на:

 • прогнозуванні сценаріїв виникнення аварій.

 • постадійному аналізі сценаріїв розвитку аварій і масштабів їх наслідків.

 • оцінці достатності існуючих заходів, які перешкоджають виникненню і розвитку аварії, а також технічних засобів локалізації аварій.

 • аналізі дій виробничого персоналу та спеціальних підрозділів щодо локалізації аварійних ситуацій (аварій) на відповідних стадіях їх розвитку.

 ПЛАСмістить:

 • Титульний лист.

 • Аналітичну частину, в якій міститься аналіз небезпек, можливих аварій та їхніх наслідків.

 • Оперативну частину, яка регламентує порядок взаємодії та дій персоналу, спецпідрозділів і населення (при потребі) в умовах аварії. Зміст оперативної частини змінюється залежно від рівня аварії, на який вона поширюється.

 • Додатки, які складаються з документів: копії наказу по підприємству (об'єкту) про призначення посадової особи (осіб), які виконують функції відповідального керівника робіт щодо локалізації та ліквідації аварій при аваріях на рівнях "А" і "Б", та рішення органів місцевого самоврядування про призначення посадової особи (осіб), які виконують функції відповідального керівника робітщодо локалізації та ліквідації аварій при аваріях на рівні "В".

ПЛАС має бути пронумерований, зброшурований, затверджений і узгоджений відповідними організаціями, а також скріплений печатками підприємств і організацій, які узгодили його. ПЛАС повинен бути узгоджений з територіальними управліннями Держгірпромнагляду, з територіальними органами МНС, територіальними установами державної санепідслужби та, при потребі, з органами місцевого самоврядування.

ПЛАС затверджується власником (керівником) підприємства. Оперативна частина ПЛАС для аварій рівня "В" затверджується органами місцевого самоврядування.

ПЛАС у повному обсязі повинен знаходитись у керівника і диспетчера підприємства (об'єкта), втериторіальному органіДержгірпромнагляду,а також у територіальному органі МНС.

Витяги з ПЛАС у обсязі, який є достатнім для якісного виконання відповідних дій, мають знаходитись у керівників (начальників) виробництв (цехів, відділень, виробничих дільниць), в оперативно-координаційних центрах територіальних органів МНС України, Державних аварійно-рятувальних службах, які обслуговують відповідний потенційно небезпечний об'єкт, а також на робочих місцях.

ПЛАС належить переглядати через кожні п'ять років.

Позачерговий перегляд ПЛАС здійснюється за розпорядженням (приписом) органів Держгірпромнагляду, а також при змінах у технології, апаратурному оформленні, метрологічному забезпеченні технологічних процесів, змінах в організації виробництва, за наявності даних про аварії на аналогічних підприємствах (об'єктах).

Проведення ідентифікації об'єкту підвищеної небезпеки (ОПН) і розробка "Повідомлення про результати ідентифікації ОПН"

Ідентифікація ОПН - це порядок визначення об'єктів підвищеної небезпеки серед потенційно небезпечних об'єктів. (Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», стаття 1,9).

Ідентифікація ОПН проводиться відповідно до Постанови КМУ №956 від 11 липня 2002р. «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

За підсумками проведення ідентифікації встановлюється, чи являється об'єкт, що ідентифікується, - ОПН, або не є таким.

Якщо об'єкт являється ОПН, то залежно від кількості небезпечних речовин і їх розміщення на території, встановлюється до якого класу (1-й, або 2-й) відноситися ОПН.

Проведена ідентифікація оформляється документально у вигляді «Повідомлення про результати ідентифікації ОПН».

Повідомлення подається на реєстрацію в територіальний орган Держгірпромнагляду. Держгірпромнагляд вносить дані про ОПН в реєстр ОПН і видає посвідчення про державну реєстрацію об'єкту підвищеної небезпеки з вказівкою коду цього ОПН.

Реєстр має відкритий доступ і знаходитися на сайті Держгірпромнагляду.

Повторна ідентифікація проводитися у випадку:

 • зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або їх кількості;

 • внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов'язаною з об’єктами підвищеної небезпеки;

 • будівництва в прилеглих районах нових об'єктів, якщо це впливає на зміст відомостей, приведених в повідомленні про результати ідентифікації;

 • зміни власника об'єкту.

У разі, якщо Вам необхідно швидко і якісно виконати роботи з декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН), розробки планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), проведенню ідентифікації об'єкту підвищеної небезпеки і розробці "Повідомлення про результати ідентифікації ОПН" - звертайтеся в «НВП «ЕКОЗАХИСТ».