Екологічна експертиза

«НВП «ЕКОЗАХИСТ»надає послуги з отримання позитивних висновків державної екологічної експертизи щодо діючих об’єктів - в Міністерстві екології і природних ресурсів України,в природоохоронних підрозділах органів місцевого самоврядування України згідно Закону України «Про екологічну експертизу», а також послуги з проведення екологічної експертизи щодо проектної документації у складі комплексної експертизи проектів будівництва згідно ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Сертифіковані згідно ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ»та спеціалісти «НВП «ЕКОЗАХИСТ», із статусом експерта згідно Закону України «Про екологічну експертизу» - мають великий досвід по підготовці документації для проходження державної екологічної експертизи та досвід розгляду документації під час комплексної експертизи (в частині екологічної безпеки).

Відмінне знання нормативної бази і напрацьований роками методологічний підхід «НВП «ЕКОЗАХИСТ» дозволяють виконувати та розглядати проекти, що відповідають усім вимогам державної екологічної експертизи.

Екологічна експертиза в Україні - це вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань і об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі і оцінці передпроектних і інших матеріалів, або об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стандовкілля і здоров'я людей. Екологічна експертиза спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої або здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охоронудовкілля, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

У зв'язку з набранням чинності частинами другою – п’ятою статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон) та зверненнями учасників будівництва щодо порядку проведення експертизи проектів будівництва «НВП «ЕКОЗАХИСТ»на своїй сторінці надає необхідні розє’яснення щодо питань «екологічної експертизи проектної документації» та «екологічної експертизи».

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560 затверджено «Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи» (далі – Порядок). Також ця постанова визнає такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 №427 «Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва» та від 31.10.2007 №1269 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи», якими передбачалось проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва та визначення її вартості.

Закон та Порядок встановлюють процедуру проведення експертизи проектів будівництва експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 №53 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.06.2011 за № 719/19457.

Перелік експертних організацій (далі – Перелік) формується Міністерством на підставі звернень таких організацій про спроможність забезпечити проведення експертизи за відповідності її критеріям та оприлюднюється на офіційному сайті Мінрегіону (www.minregionbud.gov.ua) у рубриці «Будівництво» (розділ «Ціноутворення, експертиза та контроль вартості у будівництві», підрозділ «Експертиза»).

Критеріями визначено, що у складі експертних організацій, які планують проводити експертизу проектів будівництва, повинні працювати фахівці, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за відповідним напрямом, мають стаж роботи за фахом не менше ніж три роки або не здобули такої освіти, але мають стаж роботи у сфері містобудування за відповідним напрямом експертизи не менше ніж десять років. До роботи в експертних організаціях залучаються як на підставі трудових, так і цивільно-правових договорів, експерти, які здійснюють експертизу з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців, зокрема експертів, окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №554. Відповідно до пункту 5 зазначеного порядку при проведенні Мінрегіоном професійної атестації експертів залучаються представники відповідних центральних органів виконавчої влади (в даному випадку - Мінприроди України та Держсанепідслужби України).

За відсутності у штаті експертної організації сертифікованих експертів за окремими напрямами експертизи (з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології), що є обов’язковою умовою за статтею 31 Закону, Мінрегіон вбачає за можливе при проведенні експертизи проектів будівництва об’єктів ІV і V категорії складності, виходячи з призначення об’єктів та у разі необхідності, звертатися за отриманням консультацій з зазначених питань до фізичних осіб, наукових та науково-дослідних установ, що мають відповідні повноваження та досвід роботи.

Функції такої науково-дослідної установи виконує й «Науково-виробниче підприємство «ЕКОЗАХСТ», маючи у своєму штаті висококваліфікованих та досвідчених експертів з великим стажем проведення експертизи проектної документації (з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та екології).

За Законом та Порядком обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, які:

 • належать до IV і V категорій складності, в залежності від призначення об’єкта, – щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та довговічності;

 • споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, – в частині міцності, надійності та довговічності;

 • споруджуються із залученням бюджетних коштів, – щодо кошторисної частини проектної документації.

Не підлягають обов'язковій експертизі проекти будівництва об'єктів I - III категорій складності.

За рішенням Замовника будівництва може проводитись також експертиза інших проектів будівництва.

За результатами проведеної експертизи проектної документації, або її складової частини (наприклад – матеріалів ОВНС), експертна організація надає замовникові письмовий звіт.

Відповідальність за дотримання законодавства з питань здійснення експертизи проекту будівництва несуть замовник експертизи та експертна організація.

Маючи багаторічний досвід та відповідну кваліфікацію, керуючись вимогами ч.2 ст.31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та абз.5 п.10 «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», затв. наказом Мінрегіону №560 від 11.05.2011р. (зі змінами від 17.10.2013р., затв. постановою КМУ №759 «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи») сертифіковані експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» поведуть екологічну експертизу проектної документації Вашого проекту згідно Вашої заявки.

Окремо, проведення державних екологічних експертиз (щодо діючих об’єктів, технологій, матеріалів, екологічних ситуацій та ін.) - регулюється законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» і іншими актами законодавства України. Зокрема, галузевий Закон України «Про екологічну експертизу» був введений в дію 09.02.1995 року.

Метою державної екологічної експертизи єпопередження негативного впливу антропогенної діяльності на стандовкілля і здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності і екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Завдання державної екологічної експертизи:

 1. Визначення міри екологічного ризику і безпеки запланованої або здійснюваної діяльності.

 2. Організація комплексної науково-обгрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи.

 3. Встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, вимогам санітарних норм, будівельних норм і правил, державних стандартів.

 4. Оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан довкілля, здоров'я людей і якості природних ресурсів.

 5. Оцінка ефективності, повнота обгрунтованості і достатності заходів щодо охорони довкілля і здоров'я людей.

 6. Підготовка об'єктивних, усебічно обгрунтованих висновків екологічної експертизи.

Об'єктами державної екологічної експертизи є:

 • проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвиткугалузей економіки, генеральних планів населених пунктів, схем районної планіровки,

 • господарські рішення, системи й об'єкти, впровадження або реалізація яких може призвести до порушення норм екологічної безпекита негативного впливу на навколишнє природне середовище;

 • проекти законодавчих і інших нормативно-правових актів,

 • передпроектні матеріали,

 • документи по впровадженню нової техніки, технології матеріалів, речовин,

 • продукція, реалізація якої може привести до порушення екологічних нормативів, негативної дії на стан довкілля, створенню загрози здоров'я людини.

Державній екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти і комплекси, що мають значну негативний вплив на довкілля і здоров'я людини.

Який порядок проведення державної екологічної експертизи?

Державна екологічна експертиза проводиться за умови обов’язкової відповідності форми і змісту представлених Замовником матеріалів вимогам закону України «Про екологічну експертизу», вновленому «Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу», затвердженого постановою КМУ №870 від 31.10.1995р. (із змінами від 17.10.2012р.), і за наявності у складі представлених матеріалів:

 • документації, що містить матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС);

 • позитивних висновків іузгодженьорганів державного контролю, органів місцевого самоврядування, отриманих в установленому порядку;

 • висновків громадськоїекологічної експертизи (у разі її проведення);

 • матеріалів обговорень об'єкту державної екологічної експертизи з громадянами і громадськими організаціями (об'єднаннями), організованих Замовником (чи органами місцевого самоврядування).

Державна екологічна експертиза проводиться за умови її попередньої оплати Замовником, відносно усього об'єму документації, що підлягає державній екологічній експертизі.

Початок терміну проведення державної екологічної експертизи встановлюється з моменту приймання комплекту необхідних матеріалів і документів. Термін проведення державної екологічної експертизи визначається, в залежності від складності об'єкту, і складає 45-120 днів.

Результатом проведення експертизи є висновок державної екологічної експертизи. Він може бути як позитивним, так і негативним.

Висновок містить рішення про відповідність або невідповідність наданої на експертизу документації екологічним вимогам. У разі негативного висновку державної екологічної експертизи, Замовник має право представити матеріали на повторну експертизу, за умови їх доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених в цьому негативному висновку.

За експлуатацію об'єктів і видів діяльності, що представляють підвищену екологічну небезпеку, без позитивного висновку державної екологічної експертизи, Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність.

Пропонуємо Вам скористатися комплексом послуг «НВП «ЕКОЗАХИСТ», в який входить підготовка і подача в Міністерство екології і природних ресурсів України, а також в природоохоронні підрозділи органів місцевого самоврядування - комплекту документів для проходження державної екологічної експертизи, і його супровід до отримання позитивного висновку.