Екологічний супровід Інвестпроектів для потреб кредитування Банкми та Міжнародними фінансовими установами 

У рамках інвестиційних проектів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями і установами, "НВП "ЕКОЗАХИСТ" спеціалізується на наданні наступних еколого-правових, інжинірингових і консультаційних послуг: 

 • екологічна і соціальна оцінка інвестиційних проектів (ESIA - Environmental and SocialI mpact Assessement);
 • організація взаємодії із зацікавленими сторонами (SEP - Stakeholders Engagement Plan);
 • екологічний і соціальний аудит (Environmental and Social Audit);
 • розробка і впровадження інтегрованих систем менеджменту (EMAS);
 • аналіз екологічних і соціальних вимог і стандартів (Environmental Due Diligence). 

Усі проекти, пропоновані для фінансування Міжнародним фінансовим інститутам (головним чином, - це Група Всесвітнього Банку, в яку входять Міжнародна фінансова корпорація (IFC) і Європейський Банк Реконструкції і Розвитку (EBRD), вимагають обов'язкового проведення екологічної оцінки (включаючи оцінку соціальних аспектів). При цьому, екологічна оцінка повинна проводитися на ранніх етапах, на стадії розгляду проекту і тісно ув'язуватися з економічним, соціальним і технічним аналізом пропонованого проекту. 

В процесі проведення попередньої екологічної і соціальної оцінки і моніторингу міжнародні фінансові інституції прагнуть до того, щоб фінансовані ними Проекти: 

 • носили соціально і екологічно стійкий характер;
 • забезпечували повагу прав працівників і місцевого населення, і
 • розроблялися і виконувалися відповідно до застосованих нормативних вимог і передової міжнародної практики. 

Прагнучи наповнити цю мету успішним практичним змістом, зокрема, ЄБРР затвердив вичерпний перелік конкретних «Вимог до реалізації Проектів» по широкому кругу питань, що охоплюють ключові екологічні і соціальні наслідки і проблеми, і чекає від своїх клієнтів їх дотримання. Ці вимоги у свою чергу є віддзеркаленням прихильності ЄБРР щодо просування стандартів Європейського союзу (ЄС) з охорони довкілля і Європейських принципів з охорони довкілля (з текстом Європейських принципів охорони довкілля (ЄПОНС) можна ознайомитися за адресою: www.eib.org/infocentre/epe/declaration/index.htm.

 До того ж, Директива ЄС (85/337/ЕЕС) викладає зміст процедури оцінки впливів широкого ряду громадських та приватних проектів, визначених в Додатках І та ІІ цього нормативного акту (Диретиву введено в дію в 1985 році; з цього часу вона зазнала трьох доповнень – в 1997, в 2003 та 2009 роках).

 Ініціативи ЄПОНС продиктована прагненням до більшої уніфікації принципів охорони довкілля, практичних заходів і норм, що стосуються фінансування проектів. У Договорі про ЄС, в практиці і нормах, відбитих в підзаконних актах ЄС, ЄПОНС відведена роль керівних принципів з охорони довкілля.

 ЄБРР чекає від своїх клієнтів проведення оцінки і регулювання екологічних і соціальних питань, пов'язаних із здійснюваними ними проектами, так, щоб ці проекти задовольняли положенням екологічних вимог.

 Для екологічної оцінки характерний комплексний розгляд природних і соціальних аспектів міжнародними фінансовими інститутами [«Операційна політика Всесвітнього Банку». OP 4.01]. Міжнародні стандарти вимагають проведення екологічної оцінки із залученням до обговорення зацікавлених сторін при плануванні господарської діяльності.

 Повнота виконання екологічної оцінки, так само як і зміст звіту, залежать від категорії проекту, яка визначається класифікацією  (існує чотири категорії проектів, залежно від типу, місця проведення, «екологічної чутливості» і масштабів, а також характеру і розмірів його потенційної впливу на довкілля). Крім того, оцінка впливів повинна включати «План дій в області охорони довкілля і соціальної відповідальності».

 Основними операційними директивами міжнародних фінансових інститутів в області екологічної оцінки є: 

 • «Природоохоронна і соціальна політика Європейського Банку Реконструкції і Розвитку» («Environmental and Social Policy», 2008).
 • «Операційне Керівництво Всесвітнього Банку в області екологічної оцінки» (OP 4.01, «Environmental Assessment», 1999).
 • «Політика і Стандарти діяльності по соціальній і екологічній стійкості» Міжнародної Фінансової Корпорації («Performance Standards on Social and Environmental Sustainability», April 30, 2006).
 • «Екваторіальні принципи» («Equator Principles», 2006). 

Професійно проведена фахівцями «НПП «ЕКОЗАХИСТ» «Екологічна оцінка» Вашого проекту і складений «План дій в області охорони довкілля і соціальної відповідальності» дозволять частково вирішити завдання управління ризиками шляхом мінімізації фінансових, правових і репутаційних втрат при проведенні фінансових операцій (кредитуванні, інвестуванні Проекту). В процесі проведення фінансових операцій усі екологічні ризики Клієнта міжнародної фінансової установи адекватно оцінюються і контролюються аудиторами «НПП «ЕКОЗАХИСТ». 

Управління екологічними і соціальними ризиками проводиться не лише ЄБРР, ЄІБ. Ця вимога - обов'язкова також і для їх фінансових партнерів (місцеві банки, для яких ЄБРР, ЄІБ відкрили кредитні лінії або здійснили інвестиції в їх акціонерний капітал). 

Часто основні проблеми, що виникають із-за ігнорування проведення належним чином вищезгаданих екологічних процедур, пов'язані з: 

 • нездатністю Клієнта дотримувати графік погашення кредиту (у зв'язку з припиненням діяльності, позовами, штрафами екологічної інспекції, витратами на рекультивацію, зниженням продажів в результаті падіння екологічної репутації компанії/продукції);
 • зниженням вартості забезпечення (вартість активів (землі, будівель), узятих в забезпечення, може знизитися з екологічних причин). Крім того, існує ризик, що Банку доведеться нести пряму відповідальність за проведення очищення (рекультивації) забруднених земель або будівель у разі переходу до нього прав власності на відповідні активи;
 • репутаційними ризиками (наявність відомого зв'язку з компанією, яка демонструє низькі показники природоохоронної діяльності, може вплинути на громадську репутацію і комерційні позиції Банку із-за негативної популярності). 

Загалом, процедура управління ризиками в процесі екологічної оцінки інвестиційного Проекту полягає в наступних 4-х етапах: 

 • Попередній відбір Проектів за екологічними і соціальними критеріями;
 • Оцінка впливів екологічних і соціальних чинників і рівня ризику;
 • Ухвалення рішення про кредитування і складання договору, організація контролю;
 • Відстежування екологічних і соціальних ризиків. 

Фахівці «НПП «ЕКОЗАХИСТ» уважно вивчають ситуацію на ринку відносно інвестпроектів, які прагнуть отримати фінансування від міжнародних фінансових установ, і, отже, повинні проводити процедури екологічної і соціальної оцінки у складі загальної процедури оцінки Проекту. 

Нашими клієнтами є представники бізнесу (як транснаціональні корпорації, так і великі і середні підприємства, фінансові структури), громадські організації. 

Консультанти "НВП "ЕКОЗАХИСТ" беруть участь в Проектах, що фінансуються Всесвітнім банком, Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським банком реконструкції і розвитку.

 "НВП "ЕКОЗАХИСТ" має висококваліфікований персонал, професійний досвід якого охоплює різні напрями охорони довкілля, охорони праці і промислової безпеки. 

Багатий досвід роботи фахівців "НВП "ЕКОЗАХИСТ" відносно екологічного супроводу інвестпроектів в Україні, зокрема - в органах державної влади, дозволяє нам стверджувати, що саме недосконалість національного природоохоронного законодавства може бути однією зі значних загроз успішному управлінню інвестиційними Проектами, які призводять до збільшення не лише екологічних, але і фінансових ризиків і репутації Власників інвестпроектів.

 Фахівці "НВП "ЕКОЗАХИСТ" мають багаторічний досвід проведення екологічної оцінки інвестпроектів в усіх сферах господарської діяльності, і, за завданням Мінприроди України, виконували еколого-експертні оцінки багатьох інвестпроектів, фінансованих ЄБРР ("ПЛ 330 кВ "Усатово-Аджалик", "ПЛ 750 кВ "Рівненська АЕС - ПС Київська", "ПЛ 750 кВ "Запорізька АЕС - ПС Каховська", десятки субпроектів у рамках міжнародного Проекту "Укриття" на Чорнобильській АЕС і ін.); наші співробітники виступали експертами і підписантами в міжнародних експертних консультаціях з питань ОВНС в транскордонному контексті, згідно ст. 5 Конвенцій Еспоо "Про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті", і постійно підвищують свою кваліфікацію у відміченій галузі, надаючи професійні екологічні консультації не лише приватним інвесторам, але і органам місцевого самоврядування і виконавчої влади. 

Успішна практика екологічного супроводу інвестпроектів в Україні, зокрема, в органах державної влади, дозволяє забезпечити нашим Клієнтам максимальний рівень сприяння і захисту від неправомірних претензій в природоохоронній сфері.

 Розробка екологічних розділів бізнес-планів і екологічна оцінка 

Фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ» допоможуть Вам кваліфіковано розробити екологічні розділи бізнес-планів і іншої передінвестиційної документації (ТЕО, ТЕР), а також допоможуть провести екологічну оцінку існуючих бізнес-планів.

 Екологічне оцінювання показує, наскільки пропоновані інвестиції екологічно обгрунтовані. По суті, воно складається з опису стану довкілля (початкові дані) до здійснення проекту і прогнозів деяких можливих змін для різних альтернативних проектів, які включають відповідні заходи по пом'якшенню екологічних наслідків.

 Оцінка інвестиційної привабливості проекту з точки зору екології повинна обов'язково включати врахування усіх наслідків, у тому числі тих, які неможливо оцінити при аналізі потоків фінансових коштів. Наприклад, пряма дія великомасштабного вирубування дерев на вододілі може мати значні наслідки для біорізноманіття, стимулювати ерозію, переповнювання русел річок і риболовецьких угідь, які важко виразити кількісно і практично неможливо оцінити у вартісному вираженні. Вимагається представити цю інформацію в зручній формі особам, що приймають рішення, які повинні зважити будь-які можливі негативні наслідки, пов'язані з реалізацією проекту порівняно з економічним доходом від проекту.

 Інвесторові необхідно, з одного боку, в подробицях представити дієвість усіх заходів по пом'якшенню екологічного навантаження на місце реалізації проекту і, з іншого боку, показати пом’якшення екологічних впливів результатів проекту, шляхом здійснення обгрунтованих витрат на проведення компенсаційних та природоохоронних заходів.

 Підсумок екологічної оцінки може бути представлений у вигляді звіту. Він має бути стислим і зосередженим на важливих екологічних питаннях. Подробиці і складність змісту звіту мають корелювати з потенційними впливами.

 Звіт про екологічну оцінку може включати: 

 1. Адміністративне резюме: коротке обговорення важливих результатів і рекомендованих дій;
 2. Політичні, юридичні і адміністративні структури, для яких розробляється екологічна оцінка. Мають бути вказані екологічні вимоги усіх учасників фінансування;
 3. Опис проекту в географічному, екологічному, соціальному аспектах, включаючи будь-які інвестиції в інші природоохоронні споруди, які можуть знадобитися для Проекту;
 4. Початкові дані: розміри території, що вивчається, і опис відповідних фізичних, біологічних і соціально-економічних умов, включаючи будь-які очікувані зміни до початку Проекту. Повинні також враховуватися поточні і передбачувані розробки на території Проекту (безпосередньо не пов'язані з проектом);
 5. Дії на довкілля: мають бути визначені і оцінені вірогідні позитивні і негативні дії пропонованого Проекту; заходи по пом'якшенню і залишкові впливи, які не можуть бути пом'якшені; діапазон і якість наявних даних, головні недоліки даних, а також невизначеності, пов'язані з прогнозами; і питання, які не вимагають подальшої уваги.
 6. Аналіз альтернатив: повинне проводитися систематичне порівняння передбачуваного плану інвестицій, місця розташування і робочих альтернатив з точки зору їх потенційних впливів на довкілля; капітальних і періодичних витрат; відповідність місцевим умовам, а також інституціональним вимогам і вимогам до підготовки і моніторингу. По можливості, необхідно представити в кількісній формі витрати і вигоди кожної альтернативи, і також там, де це здійсненно, - їх економічні ефекти.
 7. План заходів по послабленню впливів. План (іноді званий «Планом дій», «Планом пом'якшення впливів на довкілля» або «Планом-керівництвом») повинен містити деталі пропонованих робочих програм і графіків, щоб пропоновані екологічні дії були скоректовані з технічними і іншими заходами за Проектом в процесі його реалізації. У Плані можуть бути передбачені компенсаційні заходи, якщо дії з пом'якшення неможливі або неефективні по витратах.
 8. Екологічне управління і підготовка персоналу: мають бути оцінені наявність, роль і можливості екологічних підрозділів на різних рівнях (організація, регіон, міністерство і тому подібне) і запропоновані рекомендації по створенню або розширенню таких підрозділів, а також по підготовці персоналу до рівня, що вимагається для виконання рекомендацій, витікаючих з екологічної оцінки.
 9. План моніторингу впливів на довкілля. У Плані визначається тип моніторингу, хто його проводитиме, необхідні витрати для проведення моніторингу, у тому числі і на підготовку персоналу.

 Крім того, в «Звіті про екологічну оцінку» викладається інформація про розробників екологічної оцінки, письмові матеріали, використані при підготовці дослідження. 

Останнє, але не менш важливе – екологічний моніторинг Проекту, мета здійснення якого - зменшити вірогідність виникнення безповоротних ситуацій, пов'язаних з впливами на довкілля. Розробка таких моніторингових систем є важливим напрямом в розвитку бізнес-планування, оскільки у всьому світі все більше уваги приділяється реалізації і наслідкам Проектів. 

У разі потреби отримання кредиту в міжнародній фінансовій установі для реалізації Вашого Інвестиційного проекту, "НВП "ЕКОЗАХИСТ" інформує Вас про можливість надання Вам високопрофесійних послуг з проведення "Environmental Due Diligence", "Екологічних і соціальних аудитів", "Ідентифікації і оцінки екологічних ризиків", "Оцінки впливів на навколишнє риродне середовище і оцінки соціального впливу", розробки "Планів екологічних і соціальних заходів", "Систем управління соціальними і екологічними впливами" і проведення "Моніторингу екологічних і соціальних показників і результатів" Ваших інвестпроектів, що фінансуються міжнародними установами, - з урахуванням специфіки місцевого законодавства України!