Інвентаризація викидів забруднюючих речовин виробничих об'єднань, промислових підприємств, організацій і установ, які мають викиди забруднюючих речовин в атмосферу

 Необхідним документом для одержання дозволу на викиди, є «Звіт проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».

 Процедура проведення інвентаризації викидів та оформлення відповідного звіту встановлена «Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995р. №7.

 «НВП «ЕКОЗАХИСТ» допоможе Вам провести інвентаризацію джерел викидів з наступною метою: 

  • для розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об'єктів;
  • для розробки нормативів гранично допустимих викидів;
  • для регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
  • для здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;
  • для розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств;
  • для розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

 Інвентаризація викидів проводиться «НВП «ЕКОЗАХИСТ» на налагодженому технологічному, вентиляційному, паливо-використовуючому обладнанні та устаткуванні очистки газів (ГОУ) з урахуванням якісних та кількісних показників сировини та матеріалів, що використовуються у виробничому процесі.

 Інвентаризація викидів здійснюється «НВП «ЕКОЗАХИСТ» шляхом проведення безпосередніх інструментально-лабораторних вимірювань на об’єктах, та розрахунків з використанням показників емісії (питомих викидів), які затверджуються Мінприроди. У разі, коли проведення безпосередніх інструментально-лабораторних вимірювань є неможливим, обсяги викидів визначаються розрахунковим методом за методиками, затвердженими Мінприроди.

 Підприємство-замовник несе відповідальність за проведення інвентаризації викидів, строки проведення інвентаризації, своєчасне та повне представлення інформації щодо ведення технологічних процесів (технологічних регламентів, режимних карт, складу та обсягів сировини, що використовується, тощо) та створення необхідних умов для проведення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів.

 Відповідальність за достовірність результатів вимірювань, повноту і якість звіту з інвентаризації несе підприємство-замовник і організація, яка виконувала інвентаризацію. Звіт з проведення інвентаризації викидів затверджується керівником підприємства-замовника відповідним записом і печаткою на звіті.

 Вартість робіт з інвентаризації викидів на об’єктах встановлюється на договірній основі та визначається з урахуванням діючих прейскурантів на виконання зазначених робіт.

 За результатами проведеної інвентаризації викидів складається звіт, зміст якого має містити інформацію, передбачену Інструкцією. Суб’єкт господарювання подає звіт у 2-х примірниках у письмовій формі на реєстрацію до органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Матеріали, що підтверджують результати інструментально-лабораторних вимірювань та результати, що отримані розрахунковим методом, додаються до цього звіту.

 Інвентаризацію джерел викидів мають право проводити підприємства, установи та організації, які мають у своєму складі акредитовану лабораторію на проведення лабораторних досліджень (зокрема - «НВП «ЕКОЗАХИСТ»).

 Власна лабораторія «НВП «ЕКОЗАХИСТ» акредитована на виконання широкого спектру вимірів. Роботи з відбору проб виконуються намивідповідно до КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція» (затв. Наказом Мінприроди від 09.03.2004р.№93).

 Роботи з вимірювань під час проведення інвентаризації викидів здійснюються «НВП «ЕКОЗАХИСТ» у відповідності до чинного насьогодні «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів, скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди України», погодж. Держекоінспекцією України 10.12.2007р. та затв. Мінприроди України 12.12.2007р.

 За результатами проведеної інвентаризації викидів, згідно вимог та процедур, встановлених «Порядком ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. №1655 (зі змінами від 07.08.2013р.), та «Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря», затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002р. №177, підприємство може бути взяте на державний облік. Взяття на облік об'єктів здійснюється за умови, якщо в їх викидах присутня хоча б одна забруднююча речовина (або група речовин), потенційний викид якої рівний або перевищує величину, зазначену в «Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік», вказаних у додатку 1 до «Інструкції...». Основою взяття на облік є матеріали інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

 Підприємства, організації, установи, що мають стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря, за результатами проведеної інвентаризації викидів, зобов'язані подавати державну статистичну звітність за формами «2-ТП повітря» - квартальну та річну, а також щоквартально проводити сплату екологічного податку, згідно вимог та термінів, зазначених у «Податковому Кодексі України» (розділ VIII «Екологічний податок»).

 Фахівці НПП «ЕКОЗАХИСТ» в оптимальні терміни, чесно та професійно відбируть проби газоповітряної суміші на Ваших стаціонарних джерелах викидів, виконають інвентаризацію викидів та пов’язані об'єми робіт, а також нададуть високоякісні послуги з супроводу отримання дозволу на викиди для Вашого об'єкту.