Організація обліку фактичного утворення на Вашому підприємстві всіх видів відходів і викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, і здійснення поточного контроля за всіма джерелами забруднення навколишнього природного середовища і місцями постійного та тимчасового зберігання Ваших відходів 

Спеціалісти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» надають професійні послуги з навчання Вашого персоналу з питань організації обліку руху відходів (в частині їх утворення, тимчасового зберігання, своєчасної передачі на утилізацію, перероблення, захороненння, знешкодження), а також щодо обліку кількості й видів всіх забруднюючих речовин, що скидаються у природні наземні та підземні водні об’єкти й системи каналізації, та послуги з обліку кількості і видів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу Вашими стаціонарними джерелами, при цьому здійснюючи (в конфіденційному режимі) - поточний незалежний та об’єктивний екологічний комплексний контроль за всіма джерелами (стаціонарними, пересувними, організованими/неорганізованими) забруднень атмосферного повітря (і, в тому числі, робочої зони) й за всіма місцями постійного і тимчасового зберігання всіх видів відходів у Вас на об’єкті. 

За результатами комплексу таких робіт та досліджень на Вашому об’єкті, фахівцями «НВП «ЕКОЗАХИСТ» оформлюється для внутрішнього користування,  та, в межах норм діючого законодавства, оприлюднюється інформація про екологічну діяльність Вашого підприємства, у кількох видах звітності - статистичній, податковій, фінансовій та нефінансовій. Звітність містить інформацію про результати екологічних аспектів всіх видів діяльності Вашого об'єкту. 

На сьогоднішній день Держкомстатистики України разом з Мінприроди України розроблено, затверджено і надано чинності де-якам видам обов’язкової звітності підприємств, оформлення яких дуже часто викликає багато запитань в штатних екологів на звітуючих підприємствах, що потребує достатньо практичного професійного досвіду - для вирішення методологічних і організаційних проблем при їх складанні, для удосконалення Вашої внутрішньої інформаційної системи з охорони довкілля. 

Статистичне та лабораторне дослідження фахівцями «НВП «ЕКОЗАХИСТ» природоохоронної діяльності Вашого об'єкту передбачає наскрізне комплексне спостереження за всыма процесами виробництва Ваших товарів, наданням Ваших послуг, застосуванням Вами екологічно безпечних технологій при виробництві, зменшенням й попередженням викидів в атмосферу шкідливих речовин, зменшенням всіх видів скидів у наземні та підземні водні об'єкти і системи каналізації, за утворенням і утилізацією всіх видів відходів, спостереження за поточним станом Ваших екологічних природоохоронних зобов'язань, екологічних доходів (економії) і витрат, інвестиціями в природоохоронну сферу та ін. 

Для можливості офіційного збирання основних екологічних та ін. внутрішніх статистичних даних про стан функціонування всіх

підприємств (усіх видів економічної діяльності й форм власності) з 1998р. в Україні запроваджено та використовуються уніфіковані офіційні форми обов'язкових державних статистичних періодичних спостережень. 

Перелік цих форм державних  статспостережень міститься у офіційному "Загальному табелі (переліку) форм обов'язкових державних статспостережень на 2012р.", який був розроблений, затверджений і введений в дію Державною службою статистики (колишнім Держкомстатом) України (Наказом від 30.11.2011р.). Табель містить 176 видів форм  державних статспостережень і  додатків до них по 34 розділам, серед яких екологічним проблемам присвячено розділ №23 «Статистика екології» та виділено такі форми обов'язкових звітів: 

  • Обов'язкова статзвітність за "Формою 2-ТП "повітря" (Наказ Держкомстату №233 від 21.06.2010р.; Наказ Держкомстату  від 20.10.2008р. «Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря "№2-ТП (повітря)" - "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та "№2-ТП (повітря)" - "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)»);
  • Обов'язкова статзвітність за "Формою №2-ТП (водгосп)" (Наказ Держкомстату №230 від 30.09.97р. “Про затвердження форми державної статистичної звітності №2-ТП (водгосп)”);
  • Обов'язкова статзвітність за "Формою №1-екологічні витрати (річна)" - "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" (Наказ Держкомстату №302 від 17.07.2012р.);
  • Форма "№1-відходи (річна)" - "Поводження з відходами" (Наказ Держкомстату  від 21.06.2010р.). 

З метою коректного оформлення та своєчасної подачі на реєстрацію цих звітів, на Вашому підприємстві мають бути введені в дію обов’язкові форми такої первинної документації, як*: 

Форми первинної облікової документації (ПОД) в сфері екології

Найменування журналів

Періодичністьзаписів в журналі

«ПОД-1»

«Журнал обліку стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря та їх характеристик»

Заповнюється по мірі проведення фактичних інструментальних вимірів

«ПОД-2»

«Журнал обліку виконання заходів по охороні атмосферного повітря»

Заповнюється по щоквартально

«ПОД-3»

«Журнал обліку роботи газоочисних і пиловловлюючих установок»

Заповнюється щоденно

«ПОД-11»

«Журнал обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнанням»

Заповнюється по мірі проведення фактичних вимірів

«ПОД-12»

«Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами»

Заповнюється по мірі виконання розрахунків

«ПОД-13»

«Журнал обліку якості стічних вод, що скидаються»

Заповнюється по мірі проведення фактичних аналізів проб стоків

«Форма №1-ВТ»

«Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

Заповнюється згідно з наказом по підприємству


 
Примітка: 

  1.     Журнали "ПОД-1", "ПОД-2", "ПОД-3" на джерела викидів (Затв. Наказом ЦСУ СРСР №329 від 09.06.1981 р. - діючий).
  2.     Паспорти ГОУ та журнали обліку роботи ГОУ (Затв. Наказом Мінприроди України від 6 лютого 2009р. №52. «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу»).
  3.     Журнали обліку споживання води та водовідведення "ПОД-11", "ПОД-12", "ПОД-13" (Затв. Наказом Держкомстату України №264 від 27.07.1998р.).
  4.     Журнали (форми) первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари (Постанова КМУ "Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизація відходів" від 01.11.1999р. №2034; Наказ Мінприроди №342 від 07.07.2008р. "Про затвердження типової форми первинної облікової документації "N 1-ВТ" - "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та "Інструкції щодо її заповнення"). 

Фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ», за результатом комплексу робіт та досліджень, передадуть Вашому відповідальному персоналу всі електронні форми розрахунків з метою подальшого самостійного відстеження Вашої екологічної результативності, та своєчасного звітування у контролюючі органи. 

Для цього - пропонуємо Вам звернутись за консультацією до технічних експертів та екологічних аудиторів «НВП «ЕКОЗАХИСТ», які оперативно, в зручний для Вас час, виїдуть на Ваш об’єкт та в конфіденційному режимі  нададуть Вам вичерпну інформацію щодо заходів, які доцільно здійснити, з метою приведення діяльності Вашого об’єкту до вимог діючого природоохоронного законодавства.