Організація проведення громадських обговорень щодо рішень у сфері охорони довкілля

Експерти та спеціалісти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» мають величезний успішний досвід у організації громадських обговорень, або можуть бути залучені Замовниками відокремлено до всіх форм і видів участі громадськості в прийнятті рішень з питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан навколишнього природного середовища.

Відповідно до:

з метою забезпечення прав громадськості щодо участі у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля в Україні регулюються правовідносини щодо реалізації прав громадськості на участь у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля.

Види рішень з питань, що стосуються довкілля, у процесі прийняття яких в Україні проводяться громадські обговорення:

 • розробка та експертиза проектної і містобудівної документації;

 • нормативно-правові акти;

 • міждержавні, державні, регіональні, місцеві та інші територіальні програми, плани дій, стратегії та інші програмні документи;

 • висновки державної екологічної експертизи;

 • рішення про фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища;

 • інші рішення, реалізація яких може мати істотний вплив на довкілля.

Експерти та спеціалісти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» мають величезний успішний досвід у організації громадських обговорень, або можуть бути залучені Замовниками відокремлено до всіх форм і видів участі громадськості в прийнятті рішень з питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан довкілля, та виконувати такі роботи, як:

 • організація та проведення громадської екологічноїекспертизи;

 • громадське (публічне) обговорення проектів рішень центральних органів виконавчої влади та їх органів на місцях, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан довкілля,під час проведення парламентських слухань, конференцій, семінарів,круглих столів, обговорення результатів соціологічних досліджень,зборів громадян за місцем проживання тощо;

 • робота в складі експертних та робочих груп, комісій, комітетів з розробки програм, планів, стратегій, проектів нормативно-правових актів, оцінок ризиків;

 • робота в складі державних еколого-експертних комісій;

 • обговорення заяв про екологічні наміри та наслідки запланованої діяльності та можливих альтернативних варіантів проектів рішеньщодо цих видів діяльності при проведенні ОВНС;

 • підготовка звернень до органів виконавчої влади з актуальних екологічних проблем з пропозиціями та рекомендаціями щодо їх вирішення в порядку, установленому Законом України "Про зверненнягромадян";

 • виступи в засобах масової інформації з екологічних питань;

 • інші форми, передбачені законодавством України.


Основні положення щодо форм проведення громадських обговорень при прийнятті рішень з питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан довкілля

Громадське обговорення в Україні є поширеною формою виявлення громадської думки для прийняття рішень з питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан довкілля, і може ініціюватися суб'єктами громадського обговорення.

На пропозицію громадськості або замовника проектурішення особа, яка приймає рішення, обирає форму громадськогообговорення. Форми проведення громадських обговорень з питань, що стосуються охорони довкілля є різноманітними.

Частіше за все, з метою врахування інтересів суб'єктів громадського обговорення за рішенням особи, яка приймає рішення, при необхідності створюються представницькі консультативні або дорадчі органи, до складу яких на добровільних засадах можуть входити представники громадськості, замовника проекту рішення та особи, яка приймає рішення.

Особа, яка приймає рішення, призначає дату та місце проведення громадського обговорення та повідомляє про це суб'єктів громадського обговорення не пізніше ніж за 30 днів до моменту його проведення через засоби масової інформації (радіо, телебачення, пресу, систему Інтернет, спеціальні видання), шляхом розсилки таких відомостей зацікавленій громадськості звичайною чи електронною поштою, розміщення оголошень у громадських місцях та інформаційних центрах, інформування через представницькі консультативні та дорадчі органи.

У повідомленні про проведення громадського обговоренняміститься інформація про:

 • передбачувану процедуру, місце, дату та час його проведення;

 • зміст заяви замовникапроекту рішення щодо намірів розміщення, будівництва, реконструкції об'єкта чи здійснення іншої діяльності, яка справляє чи може справити негативний вплив на стан довкілля,

 • короткий зміст проекту концепції, стратегії, програми,місцевого плану дій, нормативно-правового акта;

 • особу, яка приймає рішення; адреси, за якими можна ознайомитися з додатковою інформацією та надіслати інформаційні запити, пропозиції, зауваження і рекомендації щодо запланованого розгляду питання;

 • строки подання інформаційних запитів, зауважень та пропозицій;

 • можливість участі громадськості.

Частіше за все громадське обговорення розпочинається з доповідізамовника проекту рішення. У доповіді повинні бути висвітлені такіпитання:

 • зміст проекту рішення щодо запланованої діяльності (абонормативно-правового акта);

 • можливий негативний вплив на стан довкілля (абонеобхідність розгляду проекту нормативно-правового акта);

 • заходи для запобігання та/або зменшення такого впливу;

 • короткий зміст проекту рішення (або проектунормативно-правового акта);

 • зміст зауважень та пропозицій громадськості, які надійшли до початку громадського обговорення;

 • інші відомості щодо проекту рішення.


Під час проведення громадського обговореннягромадськості надається можливість вільно висловлювати в усній таписьмовій формі свої думки, зауваження, пропозиції, рекомендаціїщодо винесених на розгляд питань. 


Матеріали громадського обговорення фіксуються іззастосуванням стенографічних або аудіовізуальних методів.
Представники замовника проекту рішення зобов'язані забезпечити відповіді на запитання громадськості в усній формі під час громадського обговорення або в письмовій формі після їх закінчення.

Хід та результати громадського обговорення оформлюютьсяпротоколом, який підписується головою і секретарем, обраними начас проведення громадського обговорення його учасниками.

Результати повинні бути максимально враховані при підготовціпроекту рішення.

Особа, яка приймає рішення, після визначеннявідповідного рішення щодо розглянутого питання інформує про ньогогромадськість через засоби масової інформації у строк, який неповинен перевищувати 30 календарних днів. 

На письмовий запит громадськості їй можуть надаватисядля ознайомлення стенограми, аудіо-, відеозаписи, повний текстприйнятого рішення з його обґрунтуванням та інші матеріали, щомають відношення до громадського обговорення. Матеріали громадського обговорення зберігаються вархівах.

Громадськості надається можливість надсилати своїзауваження та пропозиції до представницьких консультативних тадорадчих органів у строки, оголошені в пресі. Пропозиції тазауваження громадськості щодо проектів нормативно-правових актівповинні бути розглянуті та враховані в межах чинногозаконодавства.

Участь громадськості при проведенні ОВНС та екологічної експертизи проектів будівництва

Особливості громадського обговорення в процесі оцінки впливу на навколишнє середовища (ОВНС) та підготовки висновків державної екологічної експертизи

Громадське обговорення в процесі прийняття рішення щодо розміщення, будівництва, реконструкції об'єкта чи здійснення іншої діяльності, яка справляє чи може справити негативний вплив на стан довкілля, відбувається протягом 2 основних стадій: стадії підготовки матеріалів ОВНС та стадії екологічної експертизи.

Громадське обговорення відбувається у формі коментування та громадських (публічних) слухань. Для видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, проведення громадських слухань на стадії підготовки матеріалів ОВНС є обов’язковим. Масштабність обговорення повинна визначатися масштабами очікуваного впливу. Протягом громадського обговорення може проводитись кілька слухань.

На стадії підготовки матеріалів ОВНС громадське обговорення розпочинається з моменту публікації «Заяви про наміри» (з самого початку ОВНС, розробник ОВНС і власник Проекту готує «Заяву про наміри» (Додаток «Г» ДБН А.2.2-1-2003), в якій мають бути зазначені всі потенційні проблеми щодо впливу на довкілля та потенційні екологічні ризики Проекту).

Процес консультацій з ОВНС, згідно п.1.6 ДБН А.2.2-1-2003, розпочинається з оголошення «Заяви про наміри» реалізувати Проект, після чого можуть відбутися початкові громадські обговорення щодо Проекту (вони стали знову обов'язковими з 20.11.2012р., коли в дію увійшли зміни до абз.3 ч.1 ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Кількість громадських обговорень вітчизняними будівельними нормами та законами не регулюється. Друге відкрите слухання доцільно проводити тоді, коли результати ОВНС разом з будь-якими коментарями від громадськості, зібраними впродовж процесу, стають доступними для Замовника Проекту, Генпроектувальника та розробника ОВНС. Примірники ОВНС мають бути доступними для громадськості. Для цього в «Заяві про наміри» реалізувати Проект зазначається дата, місце та період ознайомлення громадскості із матеріалами ОВНС та Проекту.

Тривалість громадського обговорення (коментування та проведення громадських слухань) на цій стадії не може бути меншою 30 днів з моменту публікації «Заяви про наміри».

Обов’язкові громадські слухання проводяться не раніше ніж за 15 днів з моменту надання громадськості проекту матеріалів ОВНС та іншої документації для ознайомлення і розгляду та оприлюднення оголошення про їх проведення.

У процесі екологічної експертизи також можуть проводитись громадські (публічні) слухання та відкриті засідання. Участь громадськості в процесі екологічної експертизи також може здійснюватися шляхом виступів у засобах масової інформації, включення представників громадськості до складу експертних комісій, груп по проведенню громадської екологічної експертизи, тощо.

Протягом громадського обговорення організатор громадського обговорення повинен забезпечити безкоштовний доступ громадськості до всієї інформації, що стосується процесу прийняття рішення (матеріалів ОВНС та іншої документації), наявної на момент реалізації процедури громадського обговорення і в міру її надходження.

Така інформація повинна принаймні включати наступне:

 • опис промислового об'єкта, фізичні та технічні характеристики запропонованої діяльності, включаючи оцінку передбачуваних відходів і викидів;

 • опис найбільш суттєвих факторів впливу на навколишнє природне середовище;

 • опис заходів, передбачених для запобігання та/або зменшення впливу, включаючи викиди;

 • популярне резюме вищезгаданого;

 • огляд основних альтернатив, розглянутих заявником;

 • іншу, передбачену законодавством документацію, що подається до органу, який затверджує висновки екологічної експертизи та наявна на момент звернення громадськості.

Доступ громадськості до інформації забезпечується шляхом розміщення її для ознайомлення у місцях, доступних для громадськості, на території, на яку поширюється вплив діяльності, щодо якої розробляється документація. Зазначена інформація може розміщуватися для ознайомлення у приміщеннях відповідних органів місцевої влади та місцевого самоврядування, Орхуських центрах та у відповідних територіальних органах, які затверджують висновки екологічної експертизи, а також у мережі Інтернет. Громадськості надається можливість робити копії та виписки з наданої документації, а також ознайомлення з інформацією за місцем розміщення.

Матеріали врахування думки громадськості в процесі ОВНС та державної екологічної експертизи повинні містити:

 • відомості про опублікування в засобах масової інформації Заяви про наміри і проведення громадських обговорень;

 • письмові та інші документи звернень громадськості;

 • перелік матеріалів, представлених з боку замовника і виконавця ОВНС на розгляд громадськості, перелік питань, пропозицій та зауважень громадян, обґрунтовані відповіді;

 • узагальнені рішення про враховану частину громадських пропозицій (зауважень) та обґрунтування, що стосуються неврахованої їх частини (у формі таблиці, де зазначається пропозиція та інформація про її врахування);

 • рішення громадської експертизи (якщо вона проводилась).

Внесення змін до матеріалів ОВНС за результатами громадського обговорення здійснюється за замовником і генпроектувальником. Мотивація неврахування тих чи інших рішень пропозицій (зауважень), надається громадськості.

Матеріали ОВНС після їх завершення, комплектуються «Заявою про екологічні наслідки планованої діяльності». «Заява про наслідки» стисло наводить висновки ОВНС та найбільш важливі коментарі (Пункт 4.2 ДБН А.2.2-1-2003), та повідомляє про її розповсюдження через загальнонаціональні / або місцеві засоби масової інформації, публікації в мережі Інтернет.

Підсумковий варіант ОВНС, що включає усі коментарі громадськості, в складі проектної документації відповідного етапу проектування - подається на експертизу (процес аналізу і оцінки проектної документації, який проводиться відповідальними експертними установами і організаціями всіх форм власності згідно вимог статті 31 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Пам’ятка експерта екологічної експертизи

(в частині перевірки дотримання вимог щодо участі громадськості в прийнятті рішень з питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан навколишнього середовища)

«НВП «ЕКОЗАХИСТ», як суб’єкт екологічної експертизи та розробник ОВНС, звертає увагу учасників інвестиційного процесу будівництва об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку (інвесторів, замовників планованої діяльності та проектних організацій, органів державної влади, місцевого самоврядування), що при прийомі проектної документації на екологічну експертизу перевіряється наявність наступних документів: