Оцінка екологічних ризиків

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає професійні послуги з оцінки екологічних ризиків при реалізації інвестиційних об'єктів, у випадках, передбачених українським законодавством.

У зв'язку з введенням в дію Зміни №1 до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд" Наказом Мінрегіонбуду від 20.11.2009р. №524, в Україні з 01.07.2010р. обов'язковою вимогою при проектуванні об’єктів інвестиційної діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку,є оцінка ризиків впливу планованої діяльності на навколишнє середовище.

Оцінка екологічних ризиків може бути проведена «НВП «ЕКОЗАХИСТ» на підставі наявних наукових і статистичних даних про екологічно значущі події, катастрофи, про внесок екологічного чинника в стан санітарно-екологічного благополуччя населення, про вплив забруднення навколишнього середовища на стан біоценозів та ін. При цьому у звітній документації (зокрема, ОВНС), експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проводять:

 • оцінку ризику впливу планованої діяльності на природне середовище;

 • оцінку ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення;

 • оцінку соціального ризику планованої діяльності;

 • ідентифікацію потенційно небезпечних об'єктів за Методикою ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів (затвердженою наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23 лютого 2006 р. №98);

 • опис технічних рішень із запобігання розвитку аварій та локалізації викидів небезпечних речовин, забезпечення пожежної та вибухобезпеки;

 • опис систем контролю й автоматичного регулювання, блокування, сигналізації й інших засобів запобігання аварій.

 • наведення рекомендацій зі зниження ризиків.

При проведенні оцінки екологічних ризиків проектів інвестиційної діяльності фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ» керуються:

 • п. 2.45 Змін №1 до ДБН А.2.2-1-2003 (Додаток «Ж» – «Оцінка ризикувпливупланованоїдіяльності на здоров’янаселення», Додаток «И» – «Оцінка соціальногоризикувпливупланованоїдіяльності»);

 • «Методика з оцінкиекологічнихризиків при забрудненнінавколишнього природного середовища», затвердженазасіданням Вченої ради Мінпріроди України від 28.12.2009р.;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002р. №956 «Про ідентифікацію і декларацію безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»;

 • Лист Мінприроди №13981 від 19.07.2010р. «Про застосування оцінки ризиків в процесі державної екологічної єкспертизи»;

 • Наказ МОЗ України №184 «Про затвердження методичних рекомендацій "Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря", Про затвердження методичних рекомендацій "Оцінка риски для здоров'я населення від забруднення атмосферного воздуха"№184, прийнятий 13.04.2007р.;

 • «Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів», затверджена наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи №98 від 23.02.2006 р.;

 • ГН 1.1.2.123-2006 "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини";

 • Guidelines for Ecological Risk Assessment (U.S. Environmental Protection Agency).

Екологічний ризик (ЕР) - оцінка на всіх рівнях - від локального до глобального - вірогідності появи негативних змін у навколишньому середовищі, викликаних антропогенним чи іншим впливом.

Під екологічним ризиком також розуміють можливу міру небезпеки заподіяння шкоди природному середовищу у вигляді можливих втрат за визначений час.

Оцінка екологічного ризику включає:

 • вивчення сценаріїв можливих аварій і їхніх наслідків для навколишнього середовища і населення;

 • аналіз запобіжних заходів попередження й обмеження наслідків аварій;

 • порядок розрахунку збитків, завданих діяльністю підприємства;

 • деталізацію засобів зменшення таких збитків;

 • оцінку впливу на середовище залишкового забруднення;

 • систему інформування наглядових організацій і громадян про можливу аварію.

Повна, або базова, схема оцінки ризику передбачає проведення «НВП «ЕКОЗАХИСТ» чотирьох взаємопов'язаних етапів, а саме:

- ідентифікацію небезпеки;

- оцінку експозиції;

- характеристику небезпеки (оцінку залежності "доза-відповідь");

- характеристику ризику.

Будь-які господарські чи інші рішення повинні прийматися з таким розрахунком, щоб не перевищувати межі шкідливого впливу на навколишнє середовище. Встановити ці межі складно, бо пороги впливу багатьох антропогенних і природних факторів невідомі. Тому розрахунки ЕР повинні бути вірогідними і різноманітними, з виділенням ризику для здоров’я людини і природного середовища.

Оцінка припустимого ризику особливо важлива під час прийняття рішень про інвестування.

Управління ризиком є логічним продовженням оцінки ризику. Основні завдання управління ризиком - порівняльне вивчення факторів ризику, установлення вагомості ризиків, їхнє ранжування і виявлення пріоритетів, обґрунтування найкращих в даній ситуації рішень з усунення або мінімізації ризику, а також оцінка ефективності і корегування оздоровчих заходів.

Управління ризиком базується на сукупності політичних, соціальних і економічних оцінок отриманих величин ризиків, порівняльній характеристиці можливої шкоди для здоров'я людини і суспільства в цілому, можливих витрат на реалізацію різних варіантів управлінських рішень зі зниження ризику і тих вигод, які будуть отримані в результаті реалізації заходів.

Співпраця з «НВП «ЕКОЗАХИСТ» – найкоротший шлях до екологічно безпечного бізнесу.