Підготовка техдокументації з інвентаризації відходів та супровід її розгляду природоохоронними органами з метою отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами 

«Науково-виробниче підприємство «ЕКОЗАХИСТ» надає професійні послуги з розробки матеріалів, обґрунтовуючих обсяги утворення відходів, готує техдокументацію з інвентаризації відходів та здійснює супровід її розгляду природоохоронними органами - з метою отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, відповідно до вимог Закону України «Про відходи» (ст. 33), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 55).

 Екоаудитори та технічні експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» здійснюють інжинірингові екологічні послуги з прогнозування обсягів утворення відходів, проводить комплексні дослідження з виявлення відходів, визначення їх властивостей і класів небезпеки, та оформлює технічну і проектну документацію, необхідну для подання інформаційних даних про відходи, утворювані на підприємствах Замовників в контролюючі та дозвільні органи (щодо всіх стадій життєвого циклу продукції згідно даних обстежень та документів на процеси і продукцію, зв’язаних із утворенням і переробленням відходів, нормативів, пов'язаних з поданням даних про відходи і використанням і обміном цими даними) – для отримання необхідних висновків, дозволів, лізензій та погоджень.

 В Україні відносини у сфері поводження з відходами регулюються основними законами України: “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення”, “Про відходи”, та такими основними постановами Кабінету Міністрів України: від 03.08.1998 № 1216 “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів”, від 31.08.1998 №1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”, від 01.11.1999 №2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів”.

 З метою оформлення всієї необхідної для підприємства дозвільної документації в сфері поводження з відходами, екоаудитори та технічні експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» прогнозують, обраховують та перевіряють фактичні обсяги утворення відходів на всіх стадіях життєвого циклу продукції. Окремі роботи з оцінки обсягів утворення відходів проводяться «НВП «ЕКОЗАХИСТ» щодо використання продукції споживачем (експлуаації, ремонті, реновації) і в процесах перероблення відходів, а також під час розробки планів поведінки в аварійних ситуаціях, та під час ліквідації їхніх наслідків.

 Прогнозування і виявлення відходів починається «НВП «ЕКОЗАХИСТ» на основі оцінки матеріального балансу кожного елемента життєвого циклу виробництва, товарів і послуг. Прогнозування утворення і виявлення відходів повинно відповідати вимогам ДСТУ 3052 на всіх стадіях життєвого циклу продукції.

 Затвердження граничних та питомих показників утворення відходів

 Відповідно до ст.7 Закону України «Про відходи», у сфері поводження з відходами встановлюються такі нормативи: 

 • граничні показники утворення відходів у технологічних процесах;
 • питомі показники утворення відходів, використання та втрат сировини у технологічних процесах;
 • інші нормативи, передбачені законодавством.
 Нормативи у сфері поводження з відходами розробляються консультантами «НВП «ЕКОЗАХИСТ» на замовлення підприємств, установ та організацій, і затверджуються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

 Питомий показник утворення відходів - обсяг відходів конкретного виду, який утворюється при виробництві одиниці продукції, переробленні одиниці сировини, наданні одиниці послуги тощо. Для твердих побутових відходів, що утворюються на території даного району, питомим показником утворення є обсяг відходів, який утворюється на одну людину, що проживає в даному районі, працює на підприємстві, в установі, організації даного району.

 Інвентаризація (ідентифікація) відходів

 Екоаудитори та технічні експерти «НВП  «ЕКОЗАХИСТ»  проводять внутрішньовиробничу інвентаризацію відходів - на загальних методологічних засадах, згідно з чинними в Україні нормативними документами про організування бухгалтерського обліку і звітності.

 В своїй роботі з проведення інвентаризації відходів та визначення їх небезпечних властивостей і класів небезпеки з метою отримання відповідних дозволів, «НВП «ЕКОЗАХИСТ» використовує в тому числі такі спеціалізовані нормативні документи (стандарти): 

 • ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) «Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходів. Склад, вміст, викладення і правила внесення змін»;
 • ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення»;
 • ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) «Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок назв відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій»;
 • ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) «Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги»;
 • ДСТУ 4462.0.01:2005 «Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять»;
 • ДСТУ 4462.3.01:2006 «Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій»;
 • ДК 005-96 «Класифікатор відходів»;
 • ДСТУ ІSО 14001-97 «Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування»;
 • ДСТУ ІSО 14004-97 «Система управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення»;
 • ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (Система стандартів в галузі охорони природи та покращення використання природних ресурсів. Основні положення)»;
 • Ін. 

З базою даних цих стандартів та іншої інструктивно-методичної документації в сфері поводження з відходами, наші Замовники та їх персонал має можливість ознайомитись безкоштовно. 

Інвентаризацію відходів, як комплекс організаційно-технічних заходів з їх виявляння, обстежування та реєстрації, виконують екоаудитори та технічні експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» у встановленому порядку (за рішенням органів державного управління чи адміністрації підприємства). 

Інвентаризація може мати державний, регіональний, галузевий чи внутрішньовиробничий статус і стосуватися тих чи інших аспектів поводження з відходами, певних їх видів і класифікаційних груп. 

Екоаудитори та технічні експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проводять інвентаризацію відходів згідно з інструкціями та встановленими органами управління завданнями, де зазначають вихідні критерії долучення до певного статистичного обстеження тих чи інших об’єктів. 

Екоаудитори та технічні експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проводять  ідентифікацію / інвентаризацію, шляхом віднесення відходів до певних категорій та класифікаційних груп, виходячи з їх походження, складу, стану, небезпеки для довкілля та здоров'я людини, технологічних можливостей знешкодження, утилізування чи видаляння. 

Ідентифікацію відходів «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проводить на підставі: 

 • фізичного (агрегатного) стану відходів та визначання їхнього хімічного, речовинного та гранулометричного складу за стандартними методиками;
 • визначання небезпечних властивостей відходів за встановленим порядком та стандартними методиками;
 • віднесенням до певного класу (категорії) небезпеки для здоров’я людей, встановленої згідно з чинними нормативними документами;
 • радіаційно-гігієнічних характеристик, встановлених за стандартними методиками.

 На основі отриманих в процесі ідентифікації даних, фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ» складають характеристику відходів, яка охоплює агрегатний стан, клас небезпеки (зокрема за токсичністю), хімічний та (або) матеріальний (речовинний) склад, фізико-механічні та інші властивості. 

За характеристиками (властивостями, ознаками) відходів, фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ» визначають їх відповідність вимогам нормативним документам, ознакам класифікацій, та відносять їх до певних категорій матеріалів чи речовин, регламентованих відповідними нормативними документами, зокрема регламентами міжнародних документів (угод), до яких приєдналася Україна. 

За віднесенням відходів до певних категорій матеріалів чи речовин, фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ» встановлюють тип відходів, клас небезпеки, а також марку, групу тощо для тих відходів, які можна використовувати як вторинну сировину. 

Виявлені та ідентифіковані відходи «НВП «ЕКОЗАХИСТ» в подальшому підлягають первинному обліку. Первинний облік відходів виконується шляхом  реєстрації обсягів фактичного поточного утворювання відходів за відповідними формами, затвердженими у встановленому порядку, та згідно з інструкцією з заповнювання зазначених форм, наведеною у Додатку А ДСТУ 4462.3.01:2006 «Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій». 

Паспортизація відходів 

Завершальним етапом первинного обліку відходів є їх паспортизація. Вона охоплює послідовне збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання та контролювання, а також технології їх знешкоджування, обробляння, переробляння, утилізування чи видаляння. 

За підсумками паспортизації фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ» складають паспорти відходів згідно з інструкцією про порядок їх заповнювання (додаток Б ДСТУ 4462.3.01:2006). Паспортизацію відходів можна також виконувати заповнюванням і веденням Технічного паспорта відходів згідно з ДСТУ 2195. Фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ» заповнюють форми паспортів відходів на підставі всієї наявної інформації, охоплюючи нормативно-технічну, технологічну документацію, дані журналів первинного обліку відходів, результати безпосередніх досліджень складу та властивостей (проведених за стандартними та сертифікованими методиками), результатів інвентаризації відходів, спеціальних актів щодо виявляння безгосподарних відходів. Заповнені паспорти уточнюють, якщо зміни в технології, де утворюються відходи, призводять до істотних відмінностей у їх характеристиці. 

«Науково-виробниче підприємство «ЕКОЗАХИСТ» оперативно підготує та затвердить для Вашого підприємства фактичні нормативи обсягів утворення відходів, оформить документацію з первинного обліку у сфері поводження з відходами, затвердить звіт про інвентаризацію відходів, та отримає документацію дозвільного характеру, що обґрунтовує обсяги утворення, зберігання відходів на Вашому об’єкті.