Постановка природоохоронної роботи на підприємстві по складанню наказів, інструкцій, щорічних планів природоохоронних заходів, організація навчання спеціалістів Замовника

"НВП "ЕКОЗАХИСТ" надає послуги з постановки усієї природоохоронної (екологічної) роботи на Вашому підприємстві (так званий "екологічний аутсорсинг"), передаючи Вам нашого фахівця-еколога.

"Екологічний аутсорсинг" від професіоналів "НВП "ЕКОЗАХИСТ" передбачає комплексну (повну) або вибіркову (часткову) передачу усіх функцій екологічного адміністрування з питань екології і природокористування, усієї екологічної нефінансової звітності, а також послуг спілкування з усіма відповідними контролюючими державними органами (державною екологічною інспекцією, екологічною прокуратурою і ін.).

При цьому, ми єдиноразово та на багаторічну перспективу, залишаючи Вам матеріали, в т.ч. в електронному вигляді:

 • Проводимо комплексний екологічний аудит і незалежну експертну оцінку впливів Вашого об'єкту на природне, соціальне і техногенне середовище (ОВНС), розробляємо і погоджуємо проекти нормативів утворення і тимчасового / постійного розміщення відходів, проводимо інвентаризацію стаціонарних (організованих, неорганізованих) джерел викидів забруднюючих речовин, обгрунтовуємо обсяги утворення викидів забруднюючих речовин Вашими стаціонарними джерелами, перевіряємо дотримання Вами нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин, гранично-допустимих скидів (ГДС) і отримуємо відповідні дозволи для Вашого підприємства на багаторічну перспективу;
 • щоквартально здаємо усі необхідні форми екологічної звітності (по формах «2-ТП», «1-ВТ» та ін.);
 • розраховуємо і готуємо екологічні декларації для своєчасного і коректного здійснення сплати екологічного податку;
 • на підставі результатів первинного огляду і висновків екоаудиту, розробляємо рекомендації з охорони довкілля і оптимізації існуючого стану природокористування і планових витрат для здійснення обов’язкових екологічних платежів на Вашому об'єкті;
 • надаємо консалтингові і інжинірингові послуги, як в безпосередньому штатному режимі перебування на Вашому підприємстві, так і в режимі "онлайн", в слушний для Вас час.

У зв'язку з вищесказаним, Вашому підприємству або організації пропонується укласти з "НВП "ЕКОЗАХИСТ" договір про екологічну співпрацю, в якому конкретно і чітко вказуються усі обов'язки наших інженерів-екологів, експертів і екоаудиторів, а також відповідальність перед Вами за своєчасне, професійне і якісне виконання екологічних послуг.

За Вами (або відповідальною особою від Вашого об'єкту) закріплюється наш персональний інженер-еколог (екологічний експерт, екоаудитор), який щодня курирує екологічні аспекти діяльності Вашого підприємства, і виконує усі функції Вашого "штатного еколога", використовуючи при цьому усі ресурси "НВП "ЕКОЗАХИСТ", у тому числі прилади екологічної лабораторії, кадрові, інформаційні, матеріальні, технічні, програмні можливості комплексного екологічного забезпечення Вашої екобезпеки.

Зокрема, "екологічний аутсорсинг" від "НВП "ЕКОЗАХИСТ" передбачає, що Ваше підприємство передає нам, як спеціалізованій екологічній компанії, обов’язки з виконання наступного ряду природоохоронних, інжинірингових і консультаційних робіт:

 • Організація налаштування документообігу по усіх екологічних напрямах, у тому числі підготовку наказів, доручень, розпоряджень, довідок, звітів, листів-відповідей і інформаційних екологічних матеріалів по запитах Мінприроди, відповідних регіональних департаментів, управлінь та відділів екології, представників державної екологічної інспекції, державної санітарно-епідеміологічної служби, екологічної прокуратури, і інших спеціально уповноважених органів контролю; 
 • Підготовка якісних матеріалів для своєчасного отримання дозвільної документації: про скорочення санітарно-захисної зони (СЗЗ), отримання висновків державної екологічної експертизи, надання водних об'єктів в користування, укладення договорів водокористування; своєчасне отримання (чи продовження терміну дії) дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря; своєчасне отримання (чи продовження терміну дії) дозволу на спецводокористування, або узгодження проектів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти; своєчасне отримання (чи продовження терміну дії) декларації або дозволу на поводження з усіма видами відходів; отримання спеціальних ліцензій на діяльність по поводженню з небезпечними відходами (збір, транспортування, зберігання, переробка, утилізація, знищення, захоронення) і ін. 
 • Розробка і узгодження комплексних планів природоохоронних заходів на Вашому підприємстві, спеціальних екологічних регламентів виробничого екологічного контролю; 
 • Розробка і узгодження усіх (квартальних, річних) планів природоохоронної діяльності на Вашому підприємстві на перспективний період; 
 • Представництво інтересів Вашого підприємства при плановому (позаплановому) проведенні природоохоронними органами (екологічною інспекцією, екологічною прокуратурою і ін.) контрольныых заходів державного екологічного нагляду; 
 • Організація своєчасних робіт по комплексному проведенню екомоніторингу ліцензійних ділянок і здійснення виробничого лабораторного екологічного контролю дотримання Вами встановлених нормативів гранично допустимих викидів, скидів, гранично-допустимих рівнів шуму, вібрації, електромагнітного поля, дотримання умов декларацій і дозволів на поводження з усіма видами відходів, у тому числі узгодження планів-графіків виробничого (відомчого) контролю і виконання умов договорів з акредитованими лабораторіями, а також компаніями по збору, транспортуванню, утилізації, переробці і захороненню Ваших відходів; 
 • Організація своєчасних робіт по якісній розробці і оперативному узгодженню усієї необхідної Вашому підприємству проектної (технічної) природоохоронної документації (нормативний розрахунок водокористування і водовідведення, проект ГДС, паспорти установок очищення газів (ПГОУ), акти ефективності роботи установок очищення газів, протоколи вимірів по дотриманню нормативів ГДВ, проекти обгрунтування / встановлення / скорочення розмірів санітарно-захисної зони (СЗЗ), екологічний паспорт підприємства, ОВНС і ін.); 
 • Організація і впровадження електронного документообігу і коректного ведення екологічних журналів первинного екологічного обліку на Вашому об'єкті і його окремих виробничих ділянках (форми "1-ВТ (відходи) ", "2-ТП (повітря) ", "2-ТП (водгосп) ", "1-екологічні витрати", "ПОД-1", "ПОД-2", "ПОД-3", "ПОД-11", "ПОД-12", "ПОД-13": облік відходів і упаковки, звіт про охорону атмосферного повітря, звіт про використання води, журнал обліку усіх стаціонарних джерел забруднень і їх характеристики, журнали обліку виконання екологічних заходів з метою охорони атмосферного повітря, журнали обліку робіт газоочисних і пиловловлюючих установок (ГОУ), журнал обліку водоспоживання, водовідведення, якості вод, що скидаються, і ін.), у тому числі оформлення (чи внесення актуальних змін) в посадові робочі інструкції про відповідальність Ваших фахівців за правильне ведення екологічного обліку; 
 • Підготовка, своєчасне надання (реєстрація) у відповідні природоохоронні органи правильно заповнених форм державної статистичної звітності з охорони довкілля; 
 • Розрахунки, обгрунтована оптимізація, узгодження і контроль за своєчасністю сплат усіх видів екологічних податків; 
 • Підготовка звітних екологічних матеріалів (так звана "нефінансова звітність" про екологічну і соціальну відповідальність) для керівника Вашої організації; 
 • Формування пропозицій для затвердження керівником підприємства Вашої екологічної політики.

Для цього, ми пропонуємо Вам провести первинний екоаудит (обстеження) у сфері дотримання екологічної безпеки - на усьому Вашому підприємстві або окремих його ділянках. Результатом проведеної нами роботи буде зведений звіт, з висновками сертифікованого екологічного аудитора - про ситуацію у сфері охорони навколишнього середовища та екобезпеки, і - відповідні раціональні пропозиції по екологічній оптимізації Ваших подальших дій.

У своїй екологічній консалтиноговій роботі ми прагнемо забезпечити конфіденційність і високу якість виконання наших робіт, а тому, для досягнення цієї мети, нам в обов'язковому порядку необхідно регулярно і щільно працювати з відповідальними співробітниками Вашого підприємства, і фактично бути постійно "в курсі" усього того, що на даний момент відбувається на підприємстві (виключно по нашому - екологічному - напрямку).

Перехід Вашого підприємства на комплексне абонентське екологічне обслуговування («екоаутсорсинг») не спричиняє за собою збільшення інших Ваших витрат на цей напрямок.

Повний перелік і конкретні види обов'язкових екологічних робіт, що можуть бути передані Вашим підприємством нам на екоаутсорсинг (абонентське екологічне обслуговування), визначаються в кожному виключно конкретному випадку, залежно від специфіки і видів здійснюваної Вами діяльності, профілю і виробничої структури Вашого підприємства, наявності у Вас філій і підрозділів, а також інших чинників.

При цьому, перелік екологічних послуг і робіт, їх вартість і конкретний календарний план усіх виконуваних нами завдань фіксується і заздалегідь узгоджується Сторонами договору - в технічному екологічному завданні, протоколі договірної ціни наших робіт, і в конкретному календарному плані, що є невід'ємними обов'язковими додатками нашого договору.

Основні Ваші переваги при переході на комплексний екоаутсорсинг очевидні:

- значна економія витрат по ФОП Вашого штатного відділу екології (за рахунок податків на фонд оплат праці, прибуткового податку, і ін.), до того ж витрати на надання нами екологічних послуг включаються у Вашу собівартість;
- відсутність яких-небудь "побічних" витрат на постійну утримку штатного еколога: оренду робочих площ, купівлю комп'ютерної і оргтехніки, спеціалізованих комп'ютерних програм по екології, актуалізацію нормативної і технічної документації, підвищення кваліфікації і навчання фахівців, і так далі.

Уклавши договір екоаутсорсингу на постійне здійснення послуги "наш еколог на Вашому підприємстві", Ви отримуєте на обумовлений термін повноцінного професіонала-еколога, значно скоротивши свої витрати і адміністративно-трудові ресурси.

Як усе це працює на практиці?

Ви "наймаєте" одну організацію - "НВП "ЕКОЗАХИСТ" (але, в особі усіх різнопрофільних її фахівців) - на посаду "інженера-еколога", і з тією значною різницею, що наші з Вами стосунки регулюються не трудовим договором, а договором екологічної співпраці, в якому чітко і конкретно прописуються усі обов'язки і повна відповідальність за їх якісне і своєчасне виконання. При цьому, наша компанія (в особі усіх наших фахівців) надає юридичну, інжинірингову, trjаудиторську і експертну підтримку Вашому підприємству у сфері екобезпеки, і за Вашим підприємством закріплюється наш персональний інженер-еколог (екоаудитор, технічний експерт), який віднині курируватиме екологічну діяльність усього Вашого підприємства, і виконуватиме усі передбачені чинним законодавством функції штатного постійного еколога.

Для цього, на початковому етапі, нами проводиться незалежне комплексне екологічне обстеження усього Вашого підприємства професійними спеціалістами-екоаудиторами, а зібрана ними інформація оперативно обробляється нами, в офісі "НВП "ЕКОЗАХИСТ". За підсумками такого екологічного обстеження нами оперативно розробляються усі необхідні заходи, які дозволяють оптимізувати (у рамках чинного законодавства) Ваші витрати на екобезпеку і раціональне природокористування.

У кінці кожного звітного кварталу Ви отримуєте своєчасно затверджені відповідними держустановами форми статзвітності. В результаті, в особі всіх професійних різнопрофільних фахівців нашої компанії, Ви отримуєте "універсального інженера-еколога", який ніколи не захворіє, несподівано не піде в декрет або непередбачену відпустку, і несподівано не звільниться від Вас за власним бажанням.

Що фактично Вам дасть така послуга, як "наш еколог на Вашому підприємстві"?

"Екоаутсорсинг" від «НВП «ЕКОЗАХИСТ» - це:

 • очевидна економія, в порівнянні з офіційною зарплатою середньостатистичного штатного еколога (мінімум в 1,5 раза); при цьому, Ви не платите податок з ФОП.
 • відсутність інших "побічних" витрат на постійне утримання Вашого еколога: на оренду додаткової площі, купівлю комп'ютера і оргтехніки, придбання і оновлення спеціалізованих екологічних комп'ютерних програм, і так далі; 
 • зниження непрофільного навантаження Вашого адміністративно-управлінського персоналу, звільнення часу для реалізації ним профільних напрямів і Ваших завдань; 
 • відсутність необхідності пошуку, найму і постійного розвитку інженера-еколога; при цьому Ви виключаєте так званий "людський чинник" (адже вірогідність, що Ви самі знайдете дійсно високопрофесионального еколога - дуже мала). 


Фахівці "НВП "ЕКОЗАХИСТ" - це сертифіковані Мінрегіоном і Мінприроди України професіонали високого рівня, які мають сучасну підготовку, і глибокі, перевірені на практиці, знання усіх актуальних і необхідних для застосування нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ДБН, ВБН, СОУ, ДНАОП, СНіП, ДСП, ДержСанПіН, РД, КНД та ін.) і технічних вимог, що якісно підвищує екологічну захищеність і надійність Вашої компанії, і, головне - дозволяє економити Ваші гроші і Ваш час!