Проведення процедури Оцінки впливу на довкілля (ОВД) з метою отримання Висновку з ОВД 

З 18 грудня 2017 року набув чинності євроінтеграційний Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» («Про ОВД»), який запровадив новий, більш сучасний, схожий на європейський, порядок проведення процедур оцінки впливів на навколишнє середовище (довкілля), схожий за вимогами із правилами і нормами ЄС, встановленими Директивою ЄС №2011/92 «Про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (довкілля)», а також певними дотичними положеннями Директиви ЄС №2003/4 «Про доступ громадськості до екологічної інформації».

НВП «ЕКОЗАХИСТ» було першою компанією, що зареєструвало в «Єдиному реєстрі з ОВД» першу заявку на здійснення ОВД та отримання екологічних вимог до звіту з ОВД. Наразі НВП «ЕКОЗАХИСТ» продовжує надавати професійні послуги з розробки звітів з ОВД та виконання процедур оцінки впливу на довкілля (ОВД), які за законодавством є обов’язковими під час прийняття інвестиційних та технічних рішень про будівництво об’єктів і діяльності (це стосується провадження майже будь-якої планованої діяльності), яка потенційно може впливати на навколишнє природне і соціальне середовище (довкілля) і мати певні негативні екологічні та/або соціальні наслідки, кожен з яких слід передбачати, враховувати та попереджати відповідно до оновлених суворих вимог національного природоохоронного законодавства (ст.2 Закону України «Про ОВД»).

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це комплекс документованих заходів і процедур, що передбачають:

-         професійну підготовку фахівцями НВП «ЕКОЗАХИСТ», за спеціалізованими вимогами суб’єкта господарювання (Замовника) відповідних екологічних вимірювань, вишукувань та природоохоронних досліджень, збору і аналізу інформації та складання на підставі всього вищенаведеного - комплексного інтегрованого документу - «Звіту з оцінки впливу на довкілля» (звіт з ОВД);

-         проведення оприлюднення екологічної інформації під час громадського обговорення (за необхіності – кількох обговорень із зацікавленими сторонами), із презентаціями фахівців НВП «ЕКОЗАХИСТ» стосовно екологічних і соціальних наслідків планованої Інвестором діяльності та заходів по запобіганню негативних екологічних і соціальних впливів, з оформленням результатів у формі «Звіту про громадське обговорення» (до якого повинні додаватись протокол, матеріали фотофіксації, стенограми, файли із аудіо- та відеозаписами);

-         подачу фахівцями НВП «ЕКОЗАХИСТ» Звіту з ОВД на спеціалізовану оцінку і аналіз до Уповноваженого органу (тобто, за Законом - до Мінприроди України або територіальних природоохоронних підрозділів обласних державних адміністрацій), що повинний комплексно перевірити всю інформацію, надану в «Звіті з оцінки впливу на довкілля», оцінити та перевірити будь-яку додаткову інформацію, яку має право додати суб’єкт господарювання (Замовник), а також весь обсяг інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення (або ж повторного обговорення), й під час здійснення всієї процедури оцінки впливу (в тому числі транскордонного);

-         надання Замовнику Уповноваженим органом обгрунтованого «Висновку з оцінки впливу на довкілля» (Висновок з ОВД), що враховує всі результати проведеного екологічного аналізу;

-         врахування органами архітектурно-будівельного нагляду (ДАБІ або ж органи архітектури та містобудування місцевих державних адміністрацій) «Висновку з оцінки впливу на довкілля» у «Рішенні про провадження планованої діяльності» (дозволу на проведення підготовчих робіт, дозволу на проведення будівельних робіт).

З 2018р. в Україні здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) є обов’язковим у процесі прийняття майже всіх рішень про провадження планованих видів господарської діяльності, що включають будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, а також будь-яке інше втручання в природне середовище, що потенційно може негативно змінити (погіршити) його стан.

Оформлене та підписане Замовником «Повідомлення про планову діяльність» у встановленій ст.5 Закону України «Про ОВД» формі необхідно своєчасно подати до Уповноваженого територіального природоохоронного органу відповідної облдержадміністрації (ОДА) (або ж безпосередньо до відділу з ОВД Мінприроди України). З метою отримання швидкого результату, цю функцію Замовник (суб’єкт господарювання) може передати спеціалістам НВП «ЕКОЗАХИСТ». Далі Уповноважений територіальний орган або відділ з ОВД Мінприроди України публікують таке Повідомлення на своєму сайті та вносять подані дані до «Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» (Єдиний Реєстр з ОВД) протягом встановленого Законом терміну з дня надходження такого Повідомлення на розгляд уповноваженому фахівцю з контролю процедур ОВД.

Згідно Закону, протягом 20 робочих днів з моменту оприлюднення кожного конкретного Повідомлення, громадськість має право представити до нього свої зауваження, заперечення, пропозиції, застереження та вимоги щодо планованої Інвестором (Замовником) діяльності. Слід наголосити на тому, що такі зауваження від представників місцевої та ін. громадськості, згідно Закону, не обов’язково повинні мати нормативне або ін. обгрунтування. В цей період, який включається до терміну, передбаченого на процедури ОВД, команда професіоналів НВП «ЕКОЗАХИСТ» здійснює збір таких звернень, зауважень, вимог, скарг і пропозицій, аналізує їх зміст та формує обгрунтовані коментарі й обгрунтування до проекту відповідей.

Фахівці ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» професійно допомагають суб’єкту господарювання вести діалог із громадськістю при підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД), повністю враховуючи , частково враховуючи або обґрунтовано відхиляючи певні зауваження й недоречні вимоги й суперечливі пропозиції громадськості, надані в процесі кожного конкретного проведеного громадського обговорення. Дуже часто недоречні пропозиції стосуються, зокрема, обсягу досліджень (глибина та кількість шурфів при інженерно-геологічних вишукуваннях або ж площа ділянок в межах потенційних охоронних зонах при археологічних дослідженнях на майданчику, багаторічний моніторинг флори та фауни – які уповільнюють «Старт» інвестпроекту) й рівня деталізації інформації, яка підлягає, за думкою громадськості, включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля. Така робота у формі професійної дискусії з громадськістю повинна проводитись не тількі під час офіційного терміну, який триває ОВД, але і увесь час реалізації Проекту. НВП «ЕКОЗАХИСТ» має десятирічний досвід проведення різних громадських заходів, обговорень, круглих столів і слухань щодо екологічних аспектів різноманітних за складністю проектів та досвід коректного оформлення Звітів про результати проведених громадських обговорень, що дає нам підстави гарантувати очікуваний результат при формуванні природоохоронних та соціальних обмежень та запобіжних заходів під час реалізації інвестпроектів.

За допомогою фахівців «НВП «ЕКОЗАХИСТ» Замовник (Інвестор) забезпечує підготовку та оприлюднення всього пакету документації в складі «Звіту з оцінки впливу на довкілля» згідно з законодавством.

Звіт з оцінки впливу на довкілля в обов’язковому порядку включає:

-         опис (стисла характеристика) планованої Інвестором діяльності;

-         опис виправданих альтернатив (зокрема, географічного та/або технологічного характеру) із обгрунтуванням екологічних наслідків обраного варіанту;

-         опис поточного (базового) стану довкілля та його ймовірної очікуваної зміни без здійснення планованої діяльності (природні зміни);

-         опис всіх факторів середовища Проекту (довкілля), які ймовірно зазнають негативного впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів;

-         опис і оцінку потенційно можливого впливу на довкілля від планованої Замовником діяльності (описуються всі величини і масштаби такого впливу);

-         опис та характеристика методів прогнозування (нормативні документи, інструкції, методики та ін.), що використовувалися для екологічної оцінки впливів на довкілля, та викладення всіх припущень, покладених в основу такого прогнозування під час ОВД;

-         опис передбачених пом’якшувальних заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому числі компенсаційних заходів;

-         опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій (НС) на довкілля та заходів реагування на можливі НС;

-         визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх технічних та вимірювальних засобів або наукових знань), виявлених у процесі підготовки й формування Звіту з оцінки впливу на довкілля;

-         усі (без виключення) зауваження, скарги, кометарі, пропозиції, що надійшли до Уповноваженого територіального органу, після оприлюднення ним Повідомлення про плановану діяльність;

-         зміст розроблених фахівцями НВП «ЕКОЗАХИСТ» «Програм моніторингу та контролю» щодо очікуваного впливу діяльності на довкілля під час провадження запланованої Інвестором діяльності, а також зміст Планів післяпроектного моніторингу;

-         нетехнічне резюме Проекту в складі ОВД;

-         список посилань на використані джерела інформації.

Громадське обговорення у процесі виконання оцінки можливого негативного впливу на довкілля в Україні проводиться у суворій відповідності до вимог Постанови КМУ №989 від 13.12.2017р. «Про затвердження порядку проведення громадських обговорень в процесі ОВД» - з метою своєчасного виявлення, збирання, аналізу та комплексного врахування всіх зауважень, скарг, побоювань, пропозицій громадськості які можуть мати відношення і стосуватись планованої Інвестором діяльності. НВП «ЕКОЗАХИСТ» разом із Замовником (суб’єктом господрювння) приймає участь у всіх заходах з громадського обговорення планованої діяльності (в тому числі у повторних громадських обговореннях), на всіх рівнях (місцевий, регіональний, державний) та надає послуги з їх проведення у відповідності до вимог національних нормативно-правових актів та міжнародних найкращих практик. У разі необхідності, згідно Закону України «Про ОВД» та Порядку №989, Уповноважений територіальний орган (департамент екології ОДА), Уповноважений центральний орган (Мінприроди), або Організатор громадських слухань (організація, що виграла тендер на виконання таких послуг) може запросити та вимагати присутність представників нацполіції та ін. правоохоронних органів для гарантування забезпечення правопорядку в приміщенні під час здійснення обговорень і дискусій між сторонами в процесі громадських слухань.

Уповноважений Законом про ОВД територіальний природоохоронний орган ОДА (або безпосередньо Мінприроди України) забезпечує оприлюднення «Звіту про громадське обговорення», в який включається вся інформація про те, чи повністю враховано, або ж враховано частково чи обґрунтовано відхилено кожне конкретне зауваження, вимога, скарга чи пропозиція від громадськості. Оскільки Звіт про громадське обговорення містить складний (та дуже часто досить великий) обсяг різної інформації, професійний супровід досвідчених фахівців НВП «ЕКОЗАХИСТ» при підготовці такого Звіту дозволяє Замовнику (суб’єкту господарювання) заощадити значний час. Слід звернути увагу на те, що необґрунтоване або безпідставне неврахування зауважень або неналежне врахування (формальне) вимог громадськості в подальшому при реалізації Проекту може бути основоною грунтовною підставою для скасування Висновку з ОВД в судовому порядку, що тягне за собою скасування Дозволу на початок будівельних робіт або ж призупинку діяльності, в разі, якщо об’єкт вже введено в експлуатацію. Будь-яка фізична особа в Україні за Законом може оскаржити висновок з ОВД на тій підставі, що надані нею відомості й вимоги і зауваження не було своєчасно враховано.

Після завершення процедур з проведення громадського обговорення щодо складу, змісту, обсягу й достатності Звіту з ОВД Уповноважений територіальний природоохоронний орган ОДА (або безпосередньо Мінприроди України) повинен забезпечити підготовку документу дозвільного характеру – «Висновку з оцінки впливу на довкілля (Висновку з ОВД) планованої діяльності». Цей процес за Законом триває 25 (до 25) робочих днів від моменту закінчення громадського обговорення.

Висновок з ОВД – це один з найважливіших документів дозвільного характеру (ДДХ) у переліку документів Вашого проекту, який визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження запланованої Вами діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

НВП «ЕКОЗАХИСТ» здійснює професійний супровід з метою своєчасного отримання суб’єктом господарювання (Замовником) висновку з ОВД. Висновок з ОВД видається Уповноваженим органом, виходячи з відомостей про величини та масштаби впливу на довкілля планованої діяльності (наприклад, площа території та чисельність населення, які можуть вірогідно зазнати такого впливу), ймовірності, інтенсивності і складності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний впливи); та враховуючи передбачені пом’якшувальні заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкілля. Фахівці НВП «ЕКОЗАХИСТ» можуть отримати для Вас стосовно Вашого інвестпроекту Висновок з оцінки впливу на довкілля, на підставі договору та довіреності від суб’єкта господарювання (Замовника) в період до 25 робочих днів після завершення процесу громадського обговорення.

«Звіт з оцінки впливу на довкілля», «Звіт про громадське обговорення» та «Висновок з оцінки впливу на довкілля» в подальшому – є невід’ємною частину пакту документів, що обов’язково подається суб’єктом господарювання із заявою на отримання «Рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування про провадження планованої діяльності» (тобто, іншими словами – «Дозволу на початок будівельних робіт»), яке є основною законною підставою для початку провадження цієї діяльності і затверджує основні параметри та умови для провадження планованої діяльності; воно приймається у формі Документа дозвільного характеру або іншого Акта органу державної влади чи органу місцевого самоврядування у Порядку, встановленому законодавством для відповідних рішень.

 

У разі потреби проходження процедури з оцінки впливу на довкілля (ОВД), розробки звіту з ОВД, отримання Висновку з ОВД або проведенні післяпроектного моніторингу, - фахівці НВП «ЕКОЗАХИСТ» якісно допоможуть Вам на всіх етапах!