Розробка норм накопичення твердих побутових відходів у населених пунктах 

З метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами та забезпечення утримання населених пунктів в належному санітарному стані, на підставі наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 22.03.2011р. № 75 «Про затвердження рекомендованих норм з вивезення  побутових відходів», керуючись ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ» надають послуги органам місцевого самоврядування та приватним і комунальним перевізникам ТПВ - з розрахунків та науково обгрунтованих пропозицій щодо затвердження середньодобих та  середньорічних  норм утворення побутових відходів на одного мешканця, норм утворення побутових відходів для об'єктів невиробничої сфери. 

Також нами виконуються роботи з популяризації проблематики роздільного збирання відходів у населених пунктах, доведення затверджених норм утворення ТПВ до відома населення, а також організацій та підприємств, які здійснюють роботи (надають послуги) зі збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів, для впровадження затверджених норм у господарській діяльності. 

Згiдно Наказу  Мiнiстерства з питань  житлово-комунального господарства України вiд 22.03.2011р. №75, уточнення та перегляд норм утворення ТПВ необхiдно проводити постійно, тобто якщо дiючi норми є застарiлими, вони потребують негайного перегляду. 

Розроблені фахівцями «НВП «ЕКОЗАХИСТ» норми утворення твердих побутових вiдходiв затверджуються відповідним рішенням виконавчого комітету місцевої ради. 

Норми утворення  вiдходiв формуються фахівцями «НВП «ЕКОЗАХИСТ» на базi «Рекомендованих норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктiв України» (Постанова Кабінету Міністрів України №7 від 10.01.2006р.) та інших нормативно-правових актів в цій сфері. 

Для наукового обгрунтування таких рішень, фахівцями «НВП «ЕКОЗАХИСТ» аналізується морфологiчний склад вiдходiв та існуюча система збирання вiдходiв, перелiк та специфіка об’єктiв утворення ТПВ, та ін. 

Розробка індивідуальних норм утворення твердих побутових відходів має на метi: 

  • забезпечення якiсного та безперебiйного виконання послуг iз збирання, вивезення, перероблення  твердих побутових вiдходiв в необхiдних обсягах, виходячи з норми утворення ТПВ на розрахункову одиницю (одного мешканця житлового будинку, одне мiсце в готелi, гуртожитку, 1м2 торгiвельної площi тощо);
  • визначення обсягiв послуг iз збирання, вивезення, перероблення та утилiзацiї твердих побутових вiдходiв пiд час укладання договорiв та розрахункiв iз замовниками вiдповiдних послуг;
  • покращення результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, забезпечення беззбиткових  показникiв роботи, вiдповiдно до вимог Господарського  Кодексу України та ст.31 Закону України „Про житлово-комунальнi послуги”. 

Розроблені фахівцями «НВП «ЕКОЗАХИСТ» норми утворення твердих побутових вiдходiв можуть використовуватись для орiєнтовних розрахункiв при проектуваннi схем санiтарної очистки, плануваннi господарської дiяльностi, для укладання договорiв на вивезення твердих побутових вiдходiв та фiнансових розрахункiв мiж перевiзниками i замовниками послуг з вивезення вiдходiв у населенних пунктах. 

Розроблені фахівцями «НВП «ЕКОЗАХИСТ» норми утворення твердих побутових вiдходiв забезпечують збалансованiсть iнтересiв споживачiв послуг та пiдприємств: 

  • взаєморозрахунки за виконанi послуги iз збирання, перевезення та перероблення ТПВ, виходячи iз затверджених норм утворення ТПВ, в основу яких покладенi натурнi замiри фактичного їх утворення на об’єктах, дають можливiсть покрити експлуатацiйнi витрати для пiдтримання в належному технiчному станi основні засоби, з метою забезпечення безперебiйного та якiсного виконання послуг з санiтарної очистки конкретного населеного пункту, що розглядається;
  • стабілiзується фiнансовий стан пiдприємств;
  • суб’єкти господарювання і населення отримають комплекс послуг з санiтарної очистки за зручними для них графiками обслуговування, якiсно та в необхiдних обсягах, в результатi покриття витрат на виконання послуг. 

В разі, якщо для Вашого населеного пункту потрібно розробити нормативи утворення твердих побутових вiдходiв, звертайтесь до фахівців «НВП «ЕКОЗАХИСТ»!