Розробка паспортів установок очистки газу (ГОУ), оформлення актів перевірки ефективності роботи ГОУ 

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає інжинірингові та консультативні послуги щодо оформлення актів перевірки ефективності роботи установок очистки газу (ГОУ), розробку паспортів ГОУ та проведення їх реєстрації в Держекоінспекції.

 «НВП «ЕКОЗАХИСТ» має досвід виконання вимірювань та проведення паспортизації всіх видів установок очистки газу, що класифіковані за групами та методами очистки: 

 • сухі механічні пиловловлювачі (гравітаційні), сухі інерційні та ротаційні;
 • мокрі пиловловлювачі (інерційні, пінні, конденсаційні), скрубери (механічні, ударно-інерційні порожні, насадкові, відцентрові), скрубери центрові;
 • промислові фільтри (рукавні, волокнисті, зернисті) з регенерацією імпульсною, зворотною продувкою, ультразвуком, механічним і віброструшуванням;
 • електричні пиловловлювачі (сухі і мокрі електрофільтри);
 • установки сорбційної хімічної очистки газу від газоподібних домішок (адсорбери, абсорбери);
 • установки термічної та термокаталітичної очистки газу від газоподібних домішок;
 • установки інших методів очищення (комбіновані).

 Згідно діючих вимог нормативно-правових актів України, висуваються наступні вимоги до суб'єктів господарювання, які експлуатують установки очистки газу (ГОУ): 

 • Забезпечувати безперебійну ефективну роботу і безпечну експлуатацію ГОУ, підтримувати у справному стані споруди, устаткування та апаратуру для очищення викидів;
 • Призначити осіб, відповідальних за: технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ; проведення поточних, планових і капітальних ремонтів; утримання у справному стані пристроїв відбору проб, систем контролю та засобів автоматики; належне розташування та обладнання місць відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку згідно з вимогами чинного законодавства; здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ; ведення журналу обліку робочого часу ГОУ;
 • Розробити і затвердити інструкцію з експлуатації ГОУ відповідно до умов їх роботи (на основі рекомендацій проектних організацій та відповідної документації, яка додається до ГОУ, що експлуатується).
 • Проводити не менше одного разу на три роки технічне навчання і перевірку знань інженерно-технічного персоналу та не менше одного разу на рік обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації ГОУ (результати перевірки знань оформлюються протоколом засідання комісії з перевірки знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу);
 • Розробити паспорт на кожну ГОУ та провести їз реєстрацію;
 • Здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (два рази на рік для забруднюючих речовин I - II класів небезпеки, що підлягають очищенню, один раз на рік - для забруднюючих речовин III - IV класів небезпеки, що підлягають очищенню).
 • Результати перевірки ефективності роботи ГОУ оформлювати актом перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (ефективність роботи ГОУ) на джерелі викиду (оригінал акта додається до паспорта ГОУ);
 • При експлуатації багатоступеневих ГОУ здійснювати перевірку ефективності їх роботи окремо на кожному ступені очистки;
 • Проводити огляд ГОУ для оцінки їх технічного стану не менше двох разів на рік комісією, яка призначається суб'єктом господарювання;
 • За результатами огляду складати акт перевірки технічного стану установки очистки газу на джерелі викиду (утворення);
 • У разі виявлення недоліків, розробляти заходи щодо їх усунення.

 Для можливості легальної експлуатації установок очистки газів на Вашому підприємстві згідно ч.7 ст. 10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» та «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених наказом Мінприроди України від 06.02.2009р. №52, «НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає інжинірингові та консультативні послуги щодо розробки всієї вищепереліченої документації, основною з якої (згідно стандартних вимог Держекоінспекції, за нашою практикою) є: 

 • Здійснення перевірки на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (окремо – на кожному ступені очистки);
 • Складання належних актів відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам відповідно до Додатку 4 «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених наказом Мінприроди від 06.02.2009р. №52;
 • Складання актів перевірки технічного стану установок очистки газу на джерелах викидів відповідно до Додатку 5 «Правил …» від 06.02.2009р. №52;
 • Паспортизація ГОУ та проведення їх реєстрації в Держекоінспекції.

 За необхідності, ми можемо здійснити оформлення протоколів засідання Комісії з перевірки знань з правил технічної експлуатації  ГОУ відповідно до Додатку 2 «Правил …» від 06.02.2009р. №52; оформлення журналів обліку робочого часу роботи ГОУ; оформлення наказу про призначення осіб, відповідальних за: технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ, проведення поточних, планових і капітальних ремонтів, утримання у справному стані пристроїв відбору проб, систем контролю та засобів автоматики, належне розташування та обладнання місць відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку згідно з вимогами чинного законодавства, здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ, ведення журналу обліку робочого часу ГОУ.

 Роботи виконуються нами відповідно до КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція» (затв. Наказом Мінприроди від 09.03.2004р. №93), «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» (КНД 211.2.3.014-95, Київ, 1995р.) та у відповідності до чинного насьогодні «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів, скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди України», погодж. Держекоінспекцією України 10.12.2007р. та затв. Мінприроди України 12.12.2007р.

 Також, «НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає інжинірингові та консультативні послуги щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин на виході з ГОУ (в т.ч. згідно вимог, що містяться у вже отриманих дозволах на викиди).

 «Контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин (ЗР) (в т.ч. на виході з ГОУ)» - процес вимірів атестованою лабораторією концентрацій та (або) масової витрати ЗР, що відходять зі стаціонарних джерел викидів (та після ГОУ), згідно вимог відповідних дозволів на викиди ЗР, та порівняння їх значень із нормативами ГДВ, затвердженими Наказом Мінприроди України №309 від 27.06.2006р. «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

 Фахівці НПП «ЕКОЗАХИСТ» в оптимальні терміни, чесно та професійно відбируть проби газоповітряної суміші на вході та виході (на кожному ступені очисти) Ваших установок очистки газу, виконають паспортизацію ГОУ та пов’язані об'єми робіт з оформлення актів відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам, а також нададуть високоякісні послуги з супроводу проведення реєстрації паспортів ГОУ в Держекоінспекціїдля Вашого об'єкту.