Розробка та погодження технічних умов, технологічних регламентів, нормативів, інструкцій, правил, стандартів в сфері екологічної безпеки

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» є виконавцем низки науково-дослідних робіт, основною тематикою яких є вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, державного екологічного контролю, земельного контролю та оцінки земельних ділянок, екологічної експертизи, заповідної справи, поводження з відходами, екологічного аудиту, керування навколишнім середовищем, стандартизації, сертифікації, маркування та метрології у природоохоронній галузі.

З 2010 року, «НВП «ЕКОЗАХИСТ» виконує науково-дослідні та прикладні роботи у сфері освітньої, науково-практичної та методичної роботи з питань охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, проведення екологічної експертизи, впровадження механізмів екологічного менеджменту, зокрема, екологічного аудиту, стандартизації, сертифікації та метрології в галузі охорони навколишнього природного середовища, підготовки наукових еколого-експертних оцінок стану об'єктів підвищеної екологічної небезпеки, розробки технологічних регламентів, нормативів, інструкцій, правил, стандартів в сфері екологічної безпеки. «НВП «ЕКОЗАХИСТ» координує та здійснює розроблення та впровадження нових інструктивно-методичних та рекомендаційних документів щодо зазначених напрямів діяльності.

Виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт в «НВП «ЕКОЗАХИСТ» здійснюється за напрямом «Розробки та дослідження в галузі природничих наук».

Розробка,узгодження та реєстрація технологічних регламентів (ТР)

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» пропонує вам послуги з розробки та узгодження технологічних регламентів (ТР) на процесси та продукцію, будь-якого рівня складності, на території Україні.

Технологічний регламент - це офіційний технічний документ, який є одним з видів техдокументації. Потрібний цей документ для забезпечення успішноговиконання виробничих процесів на підприємстві.

Технологічний регламент включає відомості стосовно розробки і виробництва конкретного товару, а також повну інформацію про технологічні процеси його виготовлення, переробки, утилізації і інших процедур.

Технологічний регламент, успішно впроваджений на виробництві, як основний технічний документ, дозволяє підприємцеві випускати тільки якісну продукцію, що має саме ті характеристики і показники, які потрібні для повноцінної і успішної роботи і функціонування продукції.

Окрім якості самої продукції, при впровадженні в організації грамотно складеного технологічного регламенту підвищується безпека праці і покращується дотримання правил при здійсненні робіт співробітниками підприємства. Це забезпечує безпеку товару не лише після його остаточного випуску на ринок, але і протягом усього технологічного процесу.

Як правило, основними користувачами технологічного регламенту є співробітники робочої групи виробничої організації, використовується цей документ упродовж усього процесу виробництва продукції.

Слід зазначити, що технологічні регламенти розробляються для кожного виду товару - пов'язано це з тим, що кожен окремий вид продукції має індивідуальні властивості і характеристики, а також застосовується в різних сферах і областях, а, отже, і процедура створення цієї продукції відрізняється від виробництва інших товарів. В деяких випадках можна скласти один технологічний регламент для товарів, схожих за призначенням і виготовленню, а також за основними характеристиками.

Розробка технологічних регламентів строго контролюється з боку Держави, кожен документ повинен в обов'язковому порядку включати певні розділи, кожен з яких описуватиме окремий технологічний процес або характеристику товару. Важливо розуміти, що технологічний регламент - це документ, завдяки якому компанія зможе випускати товар високої якості, а, отже, збільшиться зростання продажів і рентабельність компанії.

Технологічний регламент має бути переглянутий в обов'язковому порядку в наступних випадках:

 • введення в дію нових нормативно правових актів, що регламентують виробництво конкретного виду продукції;

 • аварій при виробництві продукції, що сталися унаслідок недостатнього відображення в ТР безпечних умов експлуатації;

 • значні зміни в технології, апаратурному оформленні, які значно міняють виробничий процес;

 • значна заміна матеріалів, комплектуючих і сировини, вживаних при виробництві товарів;

 • за бажанням керівництва експлуатуючої організації;

 • ін. чинники, що впливають на виробничий процес.

Технологічний регламент складається з наступних розділів:

 • Загальна характеристика виробничого об'єкту.

 • Характеристика вихідної сировини, матеріалів, реагентів, каталізаторів, напівфабрикатів, готової продукції.

 • Опис технологічного процесу і технологічної схеми виробничого об'єкту.

 • Норми технологічного режиму.

 • Контроль технологічного процесу.

 • Основні положення пуску і зупинки виробничого об'єкту за нормальних умов. Особливості зупинки і пуску в зимовий час.

 • Безпечна експлуатація виробництва.

 • Відходи, що утворюються при виробництві продукції, стічні води, викиди в атмосферу, методи їх утилізації, переробки.

 • Коротка характеристика технологічного устаткування, регулюючих і запобіжних клапанів.

 • Перелік обов'язкових інструкцій, нормативної і технічної документації.

 • Технологічна схема виробництва продукції (графічна частина).

Експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» якісно, в оптимальні терміни розроблять, погодять і впровадять технологічні регламенти на будь-які види Ваших технологічних процесів і Вашої продукції.

Розробка, узгодження та реєстрація технічних умов (ТУ)

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» пропонує вам послуги з розробки та узгодження Технічних умов (ТУ) на продукцію, будь-якого рівня складності, на території Україні.

З нами отримання зареєстрованих технічних умов займає віддвох до трьох місяців і складається з наступних етапів:

 • Розробка ТУ (включає в себе розробка проекту ТУ, вибір назви, кодів ДКПП і УКНД, заповнення заявок на реєстрацію збір потрібних документів і матеріалів) і

 • Реєстрація ТУ (в залежності від класу небезпеки вироблених виробів Технічні умови підлягають реєстрації в різних інстанціях, таких як: Держсанепідслужба, Держгірпромнагляд, Держспоживстандарт (реєстрації не підлягають ТУ на дослідні зразки, дослідні партії, вироби в одиничному виконанні і т.д.)

Технічні умови (ТУ) - це документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні задовольняти конкретний виріб, матеріал, речовина тощо або їх групу. Крім того, в них повинні бути зазначені процедури, за допомогою яких можна встановити, чи дотримано дані вимоги.

Технічні умови є технічним документом, який розробляється за рішенням розробника (виробника) або на вимогу Замовника (споживача) продукції.

Технічні умови є невід'ємною частиною комплекту конструкторської або іншої технічної документації на продукцію, а за відсутності документації повинні містити повний комплекс вимог до продукції, її виготовлення, контролю і приймання.

Технічні умови розробляють на один конкретний виріб, матеріал, речовину або кілька конкретних виробів, матеріалів, речовин і т. п. (тоді зазначається код за ДКПП на кожен виріб, матеріал і т.п.).

Вимоги, встановлені технічними умовами, не повинні суперечити обов'язковим вимогам державних або міждержавних стандартів, що поширюються на дану продукцію.

Склад, побудова та оформлення технічних умов повинні відповідати вимогам ДСТУ, ГОСТів та іншої нормативної документації, що діє на території України.

Згідно зі стандартами, чинним в Україні, технічні умови повинні містити вступну частину і розділи, розташовані в наступній послідовності:

 • Технічні вимоги;

 • Вимоги безпеки;

 • Вимоги охорони навколишнього середовища, утилізації;

 • Правила приймання;

 • Методи контролю;

 • Транспортування та зберігання;

 • Вказівки з експлуатації;

 • Гарантії виробника.

Технічні умови можуть бути нормативним документом, на відповідність якому проводиться сертифікація продукції та отримання сертифікату відповідності.