Розробка та впровадження програм моніторингу та управління з охорони навколишнього середовища і соціального впливу (“ESAP” – Environmental and Social Actions Plans) 

Екологічні консультанти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» мають позитивний досвід екологічного супроводу міжнародних інвестпроектів, що фінансуються за рахунок міжнародних фінансових установ (ЄБРР, МФК, СБ та ін.). Ми готові надати Вам професійну екологічну підтримку в частині захисту Ваших інтересів при зверненні на фінансування Вашого проекту в міжнародні установи. 

Власникам крупних проектів, що мають наміри отримати кредит від міжнародних фінансових установ, зокрема ЄБРР, важливо знати, що 12 травня 2008 року Рада директорів ЄБРР схвалила «Екологічну та соціальну політику», а також «Вимоги ведення діяльності». Ця «Політика» вступила в дію через шість місяців після її затвердження та являє собою заміну «Екологічної політики ЄБРР» від 2003 року, для проектів, що отримують первинне схвалення після введення в дію «Екологічної та соціальної політики ЄБРР». 

Відповідно до «Екологічної та соціальної політики ЄБРР» (2008), будь-які проекти, що фінансуються банком, повинні будуватися таким чином щоб задовольняти такі вимоги: 

 • забезпечити дотримання національного законодавства з питань охорони довкілля;
 • відповідати стандартам захисту довкілля Європейського Союзу в тій мірі, наскільки це є прийнятним для певного проекту. 

Основні принципи та міжнародна практика проведення оцінки впливу на довкілля зак­ріплені у відповідних Директивах ЄС щодо проведення оцінки екологічного впливу та в роз'ясненнях Групи Світового Банку. При цьому ЄБРР не фінансує проекти, які суперечать міжнародним зобов'язанням, прийнятим відповідною державою в рамках міжнародних договорів з питань захисту довкілля.

Кожен стандартний «ПЕСЗ» в рамках інвестпроекту містить перелік екологічних та соціальних впливів Проекту та перелік пов’язаних з ними запобіжних заходів; там, де запобігання не є можливим, - перелік пом’якшувальних заходів, спрямованих на покращення навколишнього середовища та умов проживання місцевого населення. «ПЕСЗ» також містить інформацію про екологічні переваги, законодавчі вимоги, відповідальність, необхідний час та оціночні критерій для успішного виконання цих заходів. 

ЄБРР очікує, що власники проектів мають самостійно ідентифікувати всі зацікавлені сторони, та мають взаємодіяти з ними на постійній основі, а також зобов’язуються залучати громадськість, що потенційно підлягатиме впливам Проектів, шляхом розкриття інформації, консультацій та поінформованої участі, яка, за думкою ЄБРР, має здійснюватись в масштабах, пропорційних обсягам впливів, пов’язаних із Проектами.  Така взаємодія із зацікавленими сторонами має здійснюватись узгоджено з духом, напрямками та цілями «Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Орхуська Конвенція), «Директиви ЄС про оцінку впливів на навколишнє середовище» та, для проектів, маючих потенційно значущий транскордонний вплив, - «Конвенції про оцінку впливів на навколишнє середовище в транскордонному контексті» (Конвенція Еспоо), незалежно від статусу її ратифікації. 

Фінансовані Банками (ЄБРР, МФК, СБ та ін.) проекти мають відповідати найкращій міжнародній практиці в частині забезпечення сталого розвитку в сфері навколишнього середовища. З метою допомоги своїм клієнтам в досягненні вищенаведеного, Банк встановив спеціальні «Вимоги Ведення діяльності» («ВВД») в ключових напрямках екологічних та соціальних аспектів впливів Проектів. 

Загальна інформація стосовно «ПЕСЗ» (“ESAP” – Environmental and Social Actions Plan) 

Плани екологічних і соціальних заходів («ПЕСЗ») розробляються, впроваджуються та контролюються при реалізації кожного інвестиційного Проекту, що фінансується міжнародними фінансовими установами (ЄБРР, МФК, СБ та ін.). «Плани екологічних і соціальних заходів» («ПЕСЗ») детально підсумовують організаційні вимоги, плани дій та плани з моніторингу, з метою забезпечення проведення необхідних заходів з боку власника Проекту для уникнення потенційних негативних, та максимізації потенційних позитивних впливів Проекту - у сфері екології, охорони здоров'я, техніки безпеки та соціальних аспектів, а також стосовно відповідності Проекту вимогам діючого законодавства України та політики міжнародних фінансових організацій(Особливо - Політика ЄБРР 2008 – «Вимоги щодо результатів діяльності №1» (стосовно ОСЕ8 (ПЕМСМ)). 

Конкретні пункти кожного конкретного «ПЕСЗ» в основном ґрунтуються на Базових умовах та Оцінці впливу, що містяться у попередньо проведених для кожного конкретного інвестиційного Проекту екологічних дослідженнях, плюс результати обговорень з зацікавленими Сторонами. 

Основною метою заходів по зменшенню негативного впливу, що зазначаються в «ПЕСЗ», є максимальне уникнення негативних впливів кожного Проекту або їх мінімізація до прийнятного рівня. Аналогічно, пропонуються відповідні заходи з метою максимізації позитивних впливів, пов'язаних з реалізацією Проекту. 

«ПЕСЗ» бере за основу довгостроковий підхід стосовно повного життєвого циклу Проекту, який буде розширюватися та поглиблюватися на протязі трьох стандартних ключових етапів реалізації Проекту: 

 • Будівництво,
 • Експлуатація, та
 • Вивід з експлуатації (включаючи відновлення природного середовища). 

Кожний «ПЕСЗ» складається з взаємопов'язаних процедур та рекомендованих норм. Загальна відповідальність за «ПЕСЗ» залишається за власником Проекту, при цьому ряд окремих заходів має виконуватись всіма підрядниками, на різних етапах. Діяльність підрядників, однак, має здійснюватись під особистим наглядом власника Проекту, з метою забезпечення відповідності «Плану діяльності підрядників». Це повинно бути передбачено окремим «Планом взаємодії з підрядниками». 

Міжнародні  стандарти  та  рекомендації  стосовно деталізації  пунктів  «ПЕСЗ» включають, але не обмежуються наступними: 

 • Стандарти МФК щодо результатів діяльності стосовно соціальної та екологічної збалансованості, 2007 p., зокрема – «Стандарт результатів діяльності 2 про умови праці»;
 • «Екологічна та соціальна політика ЄБРР», 2008 р.;
 • Інструкції MOT: Оптимальна практика «Безпека та охорона здоров'я у будівельній діяльності».  ILO-OSH (2001);
 • «Рекомендації стосовно списку професійних хвороб та реєстрації» та «Інформування про нещасні випадки та захворювання на робочому місці» (Рекомендація MOT 194). 

Таким чином, кожен «ПЕСЗ» включає 2 основних аспекти: 

 • перший включає більш детальний розгляд заходів з пом'якшення впливів, повязаних з різноманітними екологічними та соціальними темами, які описані в «ОЕСВ».
 • другий стосується заходів, пов'язаних з моніторингом з боку кредитуючих установ, включаючи організаційні/контрольні заходи, яких має вжити власник Проекту стосовно внутрішнього контролю. 

Заходи, що здійснюють власники Проектів в межах «ПЕСЗ» 

Власник інвестиційного Проекту, що фінансується міжнароною установою, має вживати ряд заходів протягом Проекту з метою забезпечення успішної реалізації «ПЕСЗ». Для кожної теми передбачено один чи декілька «Ключових показників ефективності», з метою об'єктивного підтвердження реалізації конкретного заходу. 

Організаційна компетенція 

Власник інвестиційного Проекту має встановити та підтримувати організаційну структуру, що визначає ролі, межі відповілальністі та повноважень стосовно реалізації «ПЕСЗ», описаного у Звіті з «ОЕСВ». 

Це включає наступні аспекти: 

 • Визначення старшого Керівника, що несе всебічну відповідальність, та ще одного чи декількох менеджерів, що несуть оперативну відповідальність за окремі аспекти чи етапи «ПЕСЗ», включаючи керівництво різними підрядниками;
 • Заява про зобов'язання з боку старшого керівництва виділяти необхідні трудові та фінансові ресурси протягом усього Проекту з метою досягнення постійного та ефективного виконання «ПЕСЗ»;
 • Інформування проектних команди Власника інвестиційного Проекту та громадськості / зацікавлених сторін - про зобов'язання, ролі та відповідну відповідальність. Розробка програм інформування та проведення тренінгів для співробітників, що беруть участь у Проекті, стосовно соціальних та екологічних аспектів Проекту та відповідних конкретних зобов'язань згідно «ПЕСЗ». 

План управління підрядниками 

У той час, як кожен Власник інвестиційного Проекту несе загальну відповідальність за Проект та реалізацію «ПЕСЗ», значний об'єм робіт буде виконуватись залученими підрядниками, включаючи проектні організації, геодезистів, землевпорядників, спеціалістів з отримання дозволів (на етапі планування), та особливо Генерального будівельного підрядника (на етапі будівництва та пізніше на етапі вводу в експлуатацію). 

Таким чином, Власнику інвестиційного Проекту важливо впровадити процедури в рамках «Плану управління підрядниками», що забезпечили б повну поінформованість підрядників стосовно відповідних питань «ПЕСЗ» та взяття ними відповідальності за успішну реалізацію «ПЕСЗ». 

Основні компоненти «Плану управління підрядниками»: 

 • Призначення старших керівників від імені Власника інвестиційного Проекту, відповідальними за «План управління підрядниками» (чи його частинами, пов'язаними з конкретними етапами Проекту);
 • Тренінги для відповідальних осіб департаменту по роботі з підрядниками;
 • Окремі положення «ПЕСЗ» (включаючи вимоги, пов'язані з професійними захворюваннями та технікою безпеки) мають бути включені до тендерної документації в рамках отримання послуг, що є предметом тендеру;
 • Аналіз спроможності учасників тендеру виконувати вимоги «ПЕСЗ» (тобто достатні навички та досвід), що є частиною процесу прийняття рішення про обрання переможця тендеру;
 • Кожен контракт має включати вимоги, повязані з екологічними та соціальними ризиками та вимогами «ПЕСЗ» стосовно діяльності підрядників, а також відповідні заходи усунення порушень. Окрім того, контракти повинні включати вимоги про прийняття субпідрядниками зобовязань аналогічно підрядникам, у випадку їх залучення;
 • Підрядник має забезпечити наявність необхідної кількості кваліфікованого персоналу по екології, охороні здоров'я та техніці безпеки (ЕЗБ) для забезпечення відповідності діяльності національним правилам та вимогам по ЕЗБ та рекомендованим міжнародним нормам (таким як Вимога ЄБРР щодо результатів діяльності 2 стосовно умов праці). Необхідно провести оцінку потенційних ризків на робочих місцях, таких як хімічні, механічні ризики, ураження електричним струмом, роботи на висоті та в обмеженому просторі, роботи з високими температурами та ін.
 • Підрядники мають демонструвати відповідні уміння, кваліфікацію та досвід роботи свого персоналу та своїх субпідрядників Керівнику.
 • Будівельний персонал та субпідрядники мають проходити всебічні тренінги з охорони здоров'я та техніки безпеки безпосередньо після призначення, після чого проводяться регулярні тренінги протягом усього періоду будівництва. Тимчасовим працівникам надаються спеціальні інструкції з безпеки.
 • У випадку залучення іноземних компаній в якості підрядників та значної кількості іноземців, особливу увагу необхідно приділити забезпеченню виконання українського та міжнародного трудового законодавства та постанов (наприклад, базові стандарти праці MOT, такі як стосовно дитячої праці, робочого графіку, понаднормових виплат та ін.).
 • Власник інвестиційного Проекту на регулярній основі має здійснювати моніторинг виконання підрядниками вимог «ПЕСЗ». 

Стандарти та інструкції, повязані з деталізацією пунктів «ПЕСЗ» включають, але не обмежуються наступним: 

 • «Екологічна та соціальна політика ЄБРР», 2008 р.;
 • MOT. «Інструкції з оптимальної практики «Безпека та охорона здоровя під час будівництва» ILO-OSH (2001);
 • «Рекомендації стосовно списку професійних хвороб та реєстрації» та «Інформування про захворювання та нещасні випадки на робочому місці» (Рекомендація MOT 194);
 • Кодекс законів України про працю;
 • Інше законодавство України, пов'язане з даною темою. 

Ключові показники ефективності управління підрядниками: 

 • Публікація розподілення ролей та відповідальності стосовно управління підрядниками на сайті Проекту (може бути частиною заходів, повязаних з Організаційною компетенцією);
 • Письмове підтвердження проведення внутрішніх тренінгів спеціалістів стосовно реалізації «ПЕСЗ»;
 • Письмові приклади тендерних специфікацій та контрактів з окремими положеннями стосовно вимог «ПЕСЗ»;
 • Включення результатів виконання «ПЕСЗ» підрядником в аудит «ПЕСЗ». 

Щорічний моніторинг та звітність з питань виконання «ПЕСЗ» 

В залежності від класифікації інвестиційного Проекту міжнародною фінансовою установою (як Проект «Категорії А» / «Категорії В»), кожен Власник інвестиційного Проекту повинен мати кваліфікованих спеціалістів, з метою здійснення періодичного моніторингу / аудиту протягом усього періоду участі ЄБРР (МФК, СБ та ін.) у Проекті. 

На основі досвіду міжнародних інвестпроектів, перший аудит «ПЕСЗ» доцільно проводити через шість місяців після початку кожного нового етапу Проекту (Будівництво, Експлуатація та Технічне обслуговування, Вивід з експлуатації), та на основі результатів необхідно узгоджувати наступний графік аудитів; при цьому аудит має проводитись щонайменше щорічно. 

Результати аудиту «ПЕСЗ» мають документуватися та передаватися на розгляд старшим відповідальним особам Власника Проекту та ЄБРР. Також, згідно «Політики ЄБРР про Розголошення інформації»(ВВД 10), результати аудиту мають надаватися відповідним зацікавленим сторонам, до яких «ПЕСЗ» має відношення. 

Звіти про аудит «ПЕСЗ» мають включати статус аспектів, пов'язаних з ЕЗБ, таких як дозволи, виконання зобов'язань, передбачених такими ліцензіями чи дозволами, порушення екологічних стандартів з аналізом причин, заходи усунення порушень, а також виконання «ПЕСЗ». Аудити мають стосуватися як результатів діяльності Власника Проекту, так і підрядників та субпідрядників. 

В залежності від результатів, може виникнути необхідність перегляду початкового «ПЕСЗ» для більшої відповідності ситуації, що змінюється та/або соціальних, екологічних чи регуляторних умов та вимог. 

Ключові показники ефективності для моніторингу «ПЕСЗ»: 

 • Залучення кваліфікованого зовнішнього експерта для проведення початкового та періодичного аудиту;
 • Надання ЄБРР (МФК, СБ та ін.) початкового звіту про аудит «ПЕСЗ» через шість місяців з моменту остаточного узгодження Звіту з ОЕСВ, після чого наданння (щонайменше) щорічних звітів про аудит «ПЕСЗ» та його розповсюдження серед зацікавлених сторін, наприклад шляхом публікації на сайті Проекту. 

Процедури спілкування та оскарження 

Кожен Власник інвестиційного Проекту має розробити та впровадити «Програму спілкування з громадськістю» - з метою забезпечення безперервного інформування Зацікавлених сторін та населення про ключові екологічні та соціальні аспекти протягом майбутньої реалізації Проекту (включаючи будівництво та експлуатацію). 

Дана Програма повинна бути заснована на процесі залучення зацікавлених сторін та «Плані залучення зацікавлених сторін» («ПЗЗС»), що є частиною Звіту з ОЕСВ. Основу цієї Програми бажано розміщувати на сайті Проекту, а також у засобах масової інформації, інформаційних бюлетнях, та інших засобах комунікації з метою донесення інформації до Зацікавлених сторін. 

Основні (стандартні) заходи «Програм спілкування з громадськістю» описані нижче. 

Особливе значення приділяється своєчасному та належному інформуванню місцевих жителів та землекористувачів до початку та під час будівельної діяльності на місцях (безпосередньо Власником інвестиційного Проекту та/чи через будівельних підрядників): 

 • Щонайменше на щорічній основі Власник інвестиційного Проекту має інформувати місцевих жителів про графік Проекту, а також час/місце проведення запланованих робіт;
 • Окрема інформація має також надаватися у випадку значних змін у Проекті, що можуть спричинити значний вплив на окремі зацікавлені сторони, наприклад зміна маршрутів трас, перегляд місцевого графіку будівництва.

 Власник інвестиційного Проекту має забезпечити функціонування гарячої інформаційної лінії по телефону, електронній пошті та пошті з метою сприяння спілкуванню з громадскістю та зацікавленими сторонами. Інформування повинно відбуватися паралельно з підтриманням процедури подання скарг, що вводиться в дію в рамках процесу ОЕСВ. 

Процедура оскарження (іноді також називається «Механізм оскарження»), надає зацікавленим сторонам можливість офіційної реєстрації будь-яких скаргна адресу Власника інвестиційного Проекту з приводу будь-якої частини процесу реалізації Проекту (включаючи будівництво та експлуатацію). 

Процедура оскарження може, за необхідності, змінюватись у ході Проекту та майбутнього етапу експлуатації. Будівельний підрядник має також впровадити процедуру «Оперативного реагування» з метою максимально ефективного та безпосереднього реагування на термінові скарги зацікавлених сторін на місці; тобто без обов'язкової необхідності проходження процедури оскарження з Власником інвестиційного Проекту. 

За необхідності, Власник інвестиційного Проекту має розглянути питання створення Комісії з питань розв'язання конфліктних ситуацій для вирішення складних питань, піднятих у скаргах. Метою процедури оскарження та комісії з питань розв'язання конфліктних ситуацій є оперативне та ефективне реагування на проблеми зацікавлених сторін та місцевого населення безпосередньо, таким чином уникаючи ескалації проблем до рівня адміністративних та судових органів. 

Скарги можуть подаватися поштою, електронною поштою, факсом, телефоном. Загальний термін надання відповіді на скарги має складати 1 місяць з моменту отримання згідно з Законом України «Про звернення громадян». Власник інвестиційного Проекту має вести реєстр отриманих скарг та заходів щодо вирішення проблеми. Огляд проблем, порушених у скаргах, є частиною щорічного звіту з питань реалізації проекту на сайті Проекту, зі збереженням конфіденційності залучених осіб / зацікавлених сторін. 

Заходи по зменшенню впливів 

Окремі рекомендовані заходи по зменшенню впливів для кожного етапу Проекту містяться в розділах «ПЕСЗ». Для кожного пункту надається наступна Інформація: 

 • Цільові показники / аспекти, що можуть призводити до потенційного впливу;
 • Потенційні значні впливи діяльності (негативний вплив, якщо не зазначено інше);
 • Рекомендовані заходи (мом’якшуваьні дії) щодо уникнення / зменшення, включаючи зазначення тривалості заходів для досягнення якістних змін у відповідних випадках;
 • Перелік екологічних ризиків, які вдається запобігти;
 • Нормативні вимоги;
 • Ключові показники оцінки успішного виконання (для підтвердження того, що заходи були проведені). 

Кожний із зазначених заходів базується на інформації, отриманій в рамках Базової оцінки та оцінки впливів, яка проводиться окремо для кожного Проекту. 

Суворий контроль за Впровадженням кожного «ПЕСЗ» здійснюватися з боку Позикодавців та їхніх радників. Плани та заходи підлягають перегляду щодо покращення виконання, якщо в результаті моніторингу будуть виявлені недоліки. Всі види діяльності, пов'язані із будівництвом та експлуатацією, підлягають огляду з боку відповідальних органів влади України та регулярній Інспекції спеціалістами Позикодавця (з екологічних та соціальних питань). 

"НВП "ЕКОЗАХИСТ" виконує оцінку відповідності діяльності Компаній в області охорони довкілля, охорони праці і промислової безпеки, а також соціальної відповідальності і комунікацій із зацікавленими сторонами, вимогам, як Українського законодавства, так і вимогам і нормам міжнародних фінансових організацій (Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), Світового Банку та ін.). Окрім "Екологічного аудиторського звіту", для Замовника готується "План дій в області охорони довкілля, промислової безпеки і соціальної відповідальності", що включає рекомендації по організації взаємодії із зацікавленими сторонами. 

"НВП "ЕКОЗАХИСТ" займається розробкою нових методів і підходів до організації систем менеджменту, відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 14001, OHSAS 18000 і SA 8000. Пріоритетним напрямом є розробка і впровадження, інтегрованих систем менеджменту, що охоплюють питання управління в області охорони довкілля, охорони праці і промислової безпеки, соціальної відповідальності, комунікацій з населенням. 

При цьому беруться до уваги особливості конкретних підприємств-клієнтів і вимоги міжнародних фінансових організацій до систем менеджменту. Можливі як розробка, так і впровадження повномасштабних систем менеджменту, а також й робота з окремими, пріоритетними для Замовника елементами системи менеджменту, на різних етапах життєвого циклу Підприємства (проектування, будівництво, експлуатація). 

"НВП "ЕКОЗАХИСТ" готує аналітичні огляди вимог з окремих питань оцінки і управління впливами господарської діяльності. Джерелами інформації виступають національні бази даних, вітчизняне і міжнародне законодавство, внутрішні документи міжнародних фінансових організацій, а також матеріали, що узагальнюють кращу міжнародну практику з вибраної тематики. 

По запиту зарубіжних компаній "НВП "ЕКОЗАХИСТ" можуть бути підготовлені детальні огляди вимог законодавства України в області охорони довкілля, охорони праці і промислової безпеки, консультацій із зацікавленими сторонами. 

В разі, якщо Вам необхідно провести оцінку екологічних та соціальних впливів (ESIA) Вашого інвестпроекту, запровадити План залучення зацікавлених сторін (SEP), здійснити аудит Плану екологічних та соціальних заходів (ESAP), або ін., досвідчені експерти, аудитори та спеціалісти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» завжди будуть раді надати Вам висококваліфіковані  консультації щодо екологічного супроводу Вашого інвестпроекту для потреб кредитування!