Розробка та затвердження технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин

 «НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає промисловим підприємствам та асоціаціям підприємств - послуги з розробки технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин ізстаціонарнихджерел. 

У цій сфері діють такі нормативно правові акти: 

 Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел визначаються за методикою, яка  затверджується Мінприроди, з метою забезпечення дотримання  нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря з урахуванням  економічної доцільності, рівня технологічних процесів, технічного стану обладнання та газоочисних установок, вимог національного законодавства і законодавства Європейського Союзу та  розробляються: 

  • на одиницю маси за одиницю часу;
  • на одиницю продукції чи сировини.

 Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із того чи іншого устаткування (установок) для виробництва тої чи іншої продукції розробляються «НВП «ЕКОЗАХИСТ» та надаються до Мінприроди у вигляді пояснювальної записки, наукового звіту, аналізу регуляторного впливу та проекту Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин …». Проект такого Наказу потребує погодження з Міністерством промислової політики України, Міністерством охорони здоров’я України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державною екологічною інспекцією України та державній реєстрації у Міністерстві юстиції України. Зазначені погодження відбуваються під супроводом фахівців «НВП «ЕКОЗАХИСТ». 

З метою забезпечення громадського обговорення проект Наказу, аналіз регуляторного впливу, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів України www.menr.gov.ua для прийняття пропозицій та зауважень.

 Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) встановлюються «НВП «ЕКОЗАХИСТ» та надаються до Мінприроди - з урахуванням економічної доцільності, рівня технологічних процесів, технічного стану обладнання, газоочисних установок. Технологічні нормативи відносяться до типу нормативів, що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин у газах (мг/м3), які відводяться від окремих типів обладнання, споруд у місці їх виходу з устаткування. 

Згідно вимог чинних нормативно-правових актів, Мінприроди здійснює не рідше ніж один раз на 10 років перегляд нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих  речовин із стаціонарних джерел.

 Підставою для такого перегляду є: 

  • необхідність запобігання або зведення до мінімуму загального впливу на навколишнє природне середовище викидів забруднюючих речовин;
  • наявність можливостей для зменшення викидів забруднюючих речовин та розроблення нових технологічних процесів з урахуванням економічної доцільності такого зменшення, технічного стану обладнання, газоочисних установок;
  • зміни у національному законодавстві та законодавстві  Європейського Союзу щодо обмеження викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел.

 Стосовно допустимих викидів забруднюючих речовин або їх сумішей (включаючи ступінь розведення) встановлюються технологічні нормативи, що складаються з: 

  • поточних технологічних нормативів - для діючих окремих типів обладнання, споруд на рівні підприємств з найкращою існуючою  технологією виробництва аналогічних за потужністю технологічних процесів;
  • перспективних технологічних нормативів - для нових і таких, що проектуються, будуються або модернізуються, окремих типів обладнання, споруд з урахуванням передових вітчизняних і світових досягнень у відповідній сфері.

 Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин визначаються у місці їх виходу.

 Згідно «Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», затвердженого постановою КМУ №1780 від 28.12.2001р.

для нових стаціонарних джерел і таких, що проектуються, будуються або модернізуються, окремих типів обладнання, споруд - нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин розробляються з рахуванням передових вітчизняних і світових технологій та досягнень у розробленні технологій зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Також, згідно вимог постанови КМУ №1780 від 28.12.2001р., у разі, коли законодавством Європейського Союзу для нових стаціонарних джерел і таких, що проектуються, будуються або модернізуються, встановлено норматив и граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, в Україні застосовуються норми цього законодавства.

 При розробці технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин для  діючих  стаціонарних  джерел  «НВП «ЕКОЗАХИСТ» керується середніми показниками викидів,  визначених для типів устаткування, де обсяги таких викидів є найменшими: 

  • для 12 відсотків (%) типів устаткування - за наявності 30 чи більше типів;
  • для 5 типів устаткування - за наявності менш як 30 типів. 

 Затвердження Технологічних нормативів забезпечує вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері охорони атмосферного повітря в частині впровадження найкращих доступних технологій, що, в свою чергу, дає змогу оздоровити повітряний басейн, особливо у містах з підвищеними рівнями забруднення.

 В разі, якщо Вашому промисловому підприємству (Асоціації підприємств) потрібні послуги з розробки та затвердженні в Мінприроди технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел – звертайтесь до «НВП «ЕКОЗАХИСТ»!