Складання поквартальних розрахунків плати екологічного податку і рекомендації по оптимізації цих платежів 

Спеціалісти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» надають послуги з проведення обстеження Вашого об’єкту, здійснення розгляду первинної облікової, статистичної, дозвільної та проектно-технічної документації - з метою оформлення коректних розрахунків щодо поквартальної сплати всіх видів екологічного податку. 

При складанні розрахунків сплати за забруднення довкілля і розміщення відходів (екологічний податок) або сплати збитків за негативні впливи, що стягується з підприємств, експертами і екологічними аудиторами "НВП "ЕКОЗАХИСТ" здійснюється аналіз поточного екологічного стану Вашого об'єкту і відповідність нормативним вимогам Вашої екологічної дозвільної і технічної документації. 

На підставі отриманих даних, із Замовником узгоджуються терміни проведення робіт і їх вартість, після чого укладається договір на розрахунок плати за негативний вплив і узгодження екоплатежів (екологічний податок), із заповненням декларації екологічного податку. 

Для того, щоб виконати розрахунок сплати за негативний вплив на довкілля (екологічний податок) або визначити  розмір платежів за забруднення необхідно знати кількість розміщених і спрямованих на утилізацію / поховання відходів, обсяги викидів в атмосферу і види та кількість скидів у водні об'єкти. 

Правильність розрахунку екологічних розрахунків платежів за забруднення (екологічний податок) залежить від точності обліку фактичних об'ємів відходів, викидів або скидів за підсумками кварталу. 

Фахівці "НВП "ЕКОЗАХИСТ" можуть грамотно і обгрунтовано розрахувати екологічну плату за забруднення довкілля (екологічний податок). 

Відповідно до п.240.1 ст. 240 розділу VIII «Екологічний податок» Податкового кодексу України платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, які не здійснюють господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції відносно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються: 

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
 • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);
 • утворення радіоактивних  відходів (включаючи вже накопичені);
 • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. 

Об'єктом та базою оподаткування екологічним податком є: 

 • обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти;
 • обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання;
 • обсяги та види палива, у тому числі виробленого з давальницької сировини, реалізованого або ввезеного на митну територію України податковими агентами, крім обсягів палива вивезених з митної території України в митних режимах експорту або реекспорту та/або переробки на митній території України засвідчених належно оформленою митною декларацією; мазуту та пічного палива, що використовуються в процесі виробництва тепло- та електроенергії;
 • обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 • обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій). 

Зазвичай екологічна податкова звітність містить дані про нараховані податкові зобов'язання за певний період, розміри штрафів за забруднення навколишнього природного середовища або несвоєчасну сплату екологічних податків до бюджету.

Проте, досвід «НВП «ЕКОЗАХИСТ» покзує, що нині багатьом підприємствам - вигідніше сплачувати екологічні податки та збори, ніж запроваджувати екологічні технології для зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище і величини податкових зобов'язань перед бюджетом. 

Так, податковим екологічним законодавством визначено такі розміри екологічного податку, грн. за 1 тонну: 

 • за забруднення водних об'єктів - від 29.27грн. до 106936.91грн.;
 • за розміщення відходів - від 0.31 до 890.79;
 • за викиди в атмосферне повітря пересувними джерелами забруднення - від 58.54грн. до 117.07грн.;
 • за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення - від 58.54грн. до 1977992,51грн. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 Податкового  Кодексу, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, визначених підпунктом 241.2.2 пункту 241.2 статті 241  Кодексу, які сплачують податок до або в день подання митної декларації. 

Сплата здійснюється: 

 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;
 • за паливо, реалізоване податковими агентами, - за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку у контролюючих органах;
 • за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.

 До Податкової декларації з екологічного податку додають розрахунки податкового зобов'язання з екологічного податку (додатки № 1 – 7), які є її невід'ємною частиною, а саме: 

 • за викиди в атмосферне повітря ЗР:

-         стаціонарними джерелами забруднення (додаток № 1);

-         пересувними джерелами забруднення (додаток № 2);

 • за скиди ЗР безпосередньо у водні об'єкти (додаток № 3);
 • за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (додаток № 4);
 • за утворення радіоактивних відходів:

- включаючи вже накопичені (додаток № 5);

- за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (додаток № 6);

- за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (додаток № 7). 

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати податкові декларації в повному обсязі (!). 

Платники податку перераховують суми податку одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Держказначейства України, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом. 

Пунктом 51 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу встановлено, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується у такий спосіб: 

до спеціального фонду держбюджету: 

 • з 2014 р. – 65 %, з них 50 % із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

до спеціального фонду місцевих бюджетів: 

 • з 2014 р. – 35 %. 

У разі якщо: 

 • платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення в межах кількох населених пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (коди згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) є різними), то такий платник податку зобов'язаний подати до відповідного органу ДПС за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів податкову декларацію щодо кожного стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного для розміщення відходів місця чи об'єкта окремо;
 • платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення в межах одного населеного пункту (села, селища або міста) або за його межами (код згідно з КОАТУУ один і той самий), то такий платник податку може подати до відповідного органу ДПС одну податкову декларацію з податку за такі джерела забруднення;
 • платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то такий платник може подати одну податкову декларацію за викиди усіма джерелами забруднення, якщо ці джерела розташовані на території такого міста (зазначається код згідно з КОАТУУ за місцем перебування платника податку на податковому обліку (міської ради)). 

Органи ДПС (за попереднім погодженням) залучають працівників органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища і спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів і розміщення відходів (п. 250.12 ст. 250 Податкового кодексу). 

В разі, якщо у Вас виникають питання в частині правильності заповнення податкової декларації екологічного податку та невпевненість щодо повноти його сплати, якщо Ви не впевнені, що сплата екологічного податку Вашим підприємством здійснюється коректно (Ви вважаєте, що сплачуєте більше), - звертайтесь до екологічних аудиторів «НВП «ЕКОЗАХИСТ», адже співпраця з «НВП «ЕКОЗАХИСТ» – найкоротший шлях до екологічно безпечного бізнесу!