Складання реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ), реєстрових карт об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ) для потреб отримання ліцензій, державної реєстрації та формування державного та регіональних інформаційних банків даних 

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає послуги з розрахунків «Показника загального утворення відходів» (Пзув)для потребреєстрації декларації про відходи, таздійснює оформлення і погодження реєстрових карт об’єктів утворення відходів («РК ОУВ»), реєстрових карт об’єктів оброблення та утилізації відходів («РК ООУВ») - для потреб отримання Дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, або Ліцензій Мінприроди на поводження з небезпечними відходами, та для потреб державної реєстрації таких об’єктів в установленому порядку. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998р. №1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів", в Україні затверджено форми реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (РК ООУВ) та Інструкцію щодо її складання. 

Реєстрова карта об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів складається з двох форм: 

  • форма 1 - реєстрова карта об'єкта утворення відходів (РК ОУВ);
  • форма 2 - реєстрова карта об'єкта оброблення та утилізації відходів (РК ООУВ). 

Фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ» складають реєстрові карти для власників ОУВ та ООУВ для того, щоб дані таких реєстрових карт (РК), після затвердження їх, і присвоєння таким об’єктам відповідного реєстраційного номера, вносились до Реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, яким користуються Замовники послуг з поводження з відходами. 

Тільки зареєстровані власники ООУВ мають право отримати Ліцензію Мінприроди України на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

 Реєстрова карта складається фахівцями «НВП «ЕКОЗАХИСТ» за матеріалами інвентаризації ОУВ чи ООУВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, 

дані прибутково-видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомостей спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

 За відсутності потрібних даних щодо ОУВ чи ООУВ Власники цих об'єктів замовляють «НВП «ЕКОЗАХИСТ», на вимогу місцевої державної адміністрації, потрібний обсяг досліджень чи робіт, достатній для заповнення відповідної форми реєстрової карти. Обсяг і терміни проведення відповідних робіт погоджуються «НВП «ЕКОЗАХИСТ» з місцевою державною адміністрацією, відповідальною за ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, а також з природоохоронним органом на місці. 

Керівники ОУВ та ООУВ несуть відповідальність за достовірність і повноту інформації, наведеної в реєстровій карті, згідно з чинним законодавством.

 При занесенні даних до реєстрових карт «НВП «ЕКОЗАХИСТ» використовує такі реєстри та класифікатори: ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України), СПОДУ (Система позначень органів державного управління (для коду центральних органів виконавчої влади), КОАТУУ (Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України), КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності), КВ ДК 005-96 (Класифікатор відходів), КФВ (Класифікатор форм власності). 

На титульному аркуші реєстрової карти (далі - РК), «НВП «ЕКОЗАХИСТ» зазначається назва об'єкта утворення відходів. На стадії реєстрації на титульному аркуші проставляються номер і дата реєстрації. Крім цього, на титульному аркуші РК розташовуються погоджувальна відмітка органу Міністерства охорони здоров'я на місці та відмітка про затвердження природоохоронним органом на місці, а також підпис керівника об'єкта. 

Реєстрові карти ОУВ (форма 1) 

Реєстрові карти ОУВ (форма 1) складаються з трьох основних розділів: 

  • "Загальні відомості"
  • "Характеристика відходів"
  • "Заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів" 

У розділі I "Загальні відомості"  «НВП «ЕКОЗАХИСТ» указуються послідовно: повна назва ОУВ та код за ЄДРПОУ; його підпорядкованість (якщо така існує) та код за СПОДУ; форма власності та код за КФВ; код за КОАТУУ, юридична адреса та телефон (факс), за яким місцеві державні адміністрації чи уповноважені ними організації можуть звертатися щодо даних, наведених у РК; географічні координати основного виробництва, де утворюються відходи (йдеться саме про координати виробництва, а не про юридичну адресу, за якою розташований головний орган управління ОУВ); вказуються назва основного виду економічної діяльності ОУВ та відповідний код за КВЕД; наводяться дата складання РК, повна назва організації, що склала РК, посада, телефон та прізвище особи, що склала РК; наводяться дані про загальну кількість відходів, що утворилися на об'єкті протягом звітного року (дані надаються за остаточним результатом діяльності, не включається у показники частина відходів, яка була передана іншим юридичним особам за плату як вторинна сировина, якщо: існує контракт на передачу відходів як вторинної сировини, який на момент складання РК вступив у дію і за яким ОУВ отримав гроші; відходи на момент складання РК фізично переміщені до нового власника); наводяться дані про обсяги утворених відходів за класами небезпеки для здоров'я людей. 

У підпункті 15.2 «РК ОУВ» «НВП «ЕКОЗАХИСТ» наводиться дуже важливий «Показник загального утворення відходів» (Пзув), який розраховується за формулою: 

Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4,

Де: м1, м2, м3, м4 - це величини (в умовних одиницях), які за значеннями дорівнюють кількості утворених відходів за класами небезпеки для здоров'я людини.

У відповідності до ст.17 Закону України «Про відходи», суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув становить від «50» до «1000», зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи за формою та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України. 

Для таких суб’єктів фахівцями «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проводиться інвентаризація відходів з подальшою реєстрацією Декларації про відходи в природоохоронних органах. 

Також «НВП «ЕКОЗАХИСТ» наводиться показник питомого утворення відходів, який обчислюється за формулою: Ппув = Пзув/Д, де: «Д» - це та додана вартість (у тисячах грн.), що створена виробництвом та наданням послуг, внаслідок чого і утворилися відходи, що включені до показника Пзув. 

У розділі II "Характеристика відходів"«НВП «ЕКОЗАХИСТ» наводяться відомості про ті види відходів, що утворюються на даному ОУВ, на які власник об'єкта повинен одержати дозвіл на поводження з ними (на утворення та розміщення). Також наводиться назва відходів та відповідний код за КВ (у разі неможливості точного зарахування даного виду відходів до тих назв, що пропонує КВ, вказуються назва групи КВ найнижчого рангу, до якої даний вид відходів можна зарахувати, та відповідний код); вказується назва виду відходів, під якою вони подавалися у формах статистичної звітності, у дозволах, або яка використовується у заводських технологічних документах; наводиться назва та код за КВЕД виробництва, в якому утворилися відходи (цей код може не збігатися з назвою та кодом усього підприємства); вказується клас небезпеки відходів для здоров'я людей, указуються назва та код групи токсичних відходів згідно з додатком «Ж» до «Класифікатору Відходів»; указується на наявність у відходах тих чи інших небезпечних властивостей згідно з додатком «Г» до «Класифікатору Відходів»; указуються назви, коди та вміст (у відсотках) небезпечних складників відходів; вказується тип та агрегатний стан відходів; для відходів, що містять мінерали, вказуються назви мінералів та вміст у відсотках;  для горючих відходів указується їхня теплотворна здатність у ккал/кг; вказується хімічний склад відходів; наводяться кількісні (у тоннах) показники утворення даного виду відходів та поводження з ними. 

У розділі III "Заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів"  «НВП «ЕКОЗАХИСТ» вказується обсяг коштів, що спрямовані на заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів, зменшення ступеня їхнього негативного впливу на довкілля та збільшення обсягів їхньої утилізації чи оброблення; подається короткий опис ужитих заходів у довільній формі; вказується, у якому році очікується ефект від ужитих заходів; наводяться кількісні показники обсягів утворення відходів на даному ОУВ за роками та за класами небезпеки для здоров'я людини. 

Реєстрова карта ООУВ (форма 2)

Реєстрова карта ООУВ (форма 2) складається з таких розділів: 

  • "Загальні відомості"
  • "Відомості про технологію (процес) утилізації чи оброблення відходів" 

У розділі I "Загальні відомості" початкові пункти заповнюються «НВП «ЕКОЗАХИСТ» згідно з тими самими вимогами, що й пункти 1-14 розділу I реєстрової карти ОУВ (форма 1). Далі - «НВП «ЕКОЗАХИСТ» наводяться підсумкові дані щодо діяльності даного об'єкта оброблення та утилізації відходів за звітний рік; вказується кількість відходів інших підприємств, використаних у процесах утилізації та оброблення, за класами небезпеки для здоров'я людей; вказується кількість вторинних відходів, що утворились у процесах утилізації та оброблення, за класами небезпеки для здоров'я людей. 

У розділі II "Відомості про технологію (процес) утилізації чи оброблення відходів" «НВП «ЕКОЗАХИСТ» наводяться відомості про конкретні технології (процеси) оброблення та утилізації відходів, що застосовуються на даному ООУВ; подається короткий опис технології (процесу) оброблення чи утилізації у довільній формі; наводяться кількісні показники застосування технології (процесу) оброблення чи утилізації відходів у звітному році; вказується кількість відходів інших підприємств, утилізованих чи оброблених із застосуванням даної технології (процесу), за класами небезпеки для людини; вказується кількість вторинних відходів, що утворились при застосуванні даної технології (процесу), за класами небезпеки для людини; наводяться відомості про відходи, що утилізуються чи обробляються за допомогою даної технології (процесу). 

В разі, якщо Вам потрібно провести розрахунки «Показника загального утворення відходів» (Пзув) для потреб реєстрації «Декларації про відходи», та оформити і погодити Реєстрові карти об’єкту утворення відходів («РК ОУВ»), Реєстрові карти об’єктів оброблення та утилізації відходів («РК ООУВ»), для потреб отримання Ліцензій в Мінприроди України та Державної реєстрації таких об’єктів в установленому порядку, або якщо Ваше підприємство планує отримати Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами – звертайтесь за професійною консультацією у досвідчених спеціалістів-екологів «НВП «ЕКОЗАХИСТ»!