Розробка документації та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря

 Зідно статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися тільки після отримання дозволу, який видається обласними (та Київською міською) державними  адміністраціями (щодо об’єктів 2-ї або 3-ї групи), та Мінприроди України (щодо об’єктів 1-ї групи), за погодженням з центральним органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (Держсанепідслужба України та її територіальні органи).

Процедура отримання дозволу встановлена «Порядком проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №302 (зі змінами від 07.08.2013р.).

 Термін дії дозволу - не менше, ніж 5 років.

 Для отримання дозволу суб'єкт господарювання:

- оформляє заяву;

- проводить інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання;

- готує документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин;

- проводить оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони;

- розробляє плани заходів щодо: досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин; охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; ліквідації причин і наслідків забруднення атмосферного повітря; остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан; запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва; здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди;

- обґрунтовує розміри нормативних санітарно-захисних зон, проводить оцінку витрат, пов'язаних з реалізацією заходів щодо їх створення;

- проводить оцінку та аналіз витрат, пов'язаних з реалізацією запланованих заходів щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря;

- готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості відповідно до законодавства.

 Суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до 1-ї групи, для отримання дозволу подає Мінприроди, а суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до 2-ї або 3-ї групи, - дозвільному центру у письмовій та в електронній формі документи, підготовлені  відповідно до затвердженої Мінприроди «Інструкції про загальні  вимоги  до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги  викидів…», а також  вміщує  в  місцевих  друкованих  засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл, із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян.

Оформлення«Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів…» (в друкованому та електронному вигляді) здійснюється відповідно до «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», затвердженої Наказом Мінприроди від 09.03.2006р. №108.

Мінприроди та дозвільні центри передають Держсанепідслужбі,  її  територіальним органам відповідно заяву та документи на отримання дозволу. Держсанепідслужба, її територіальні органи протягом 15 календарних днів з дати надходження документів приймають рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу, яке надсилається Мінприроди та дозвільним центрам відповідно.

Місцеві держадміністрації розглядають зауваження громадських організацій, у разі потреби організовують проведення їх публічного обговорення і протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації про намір  суб'єкта  господарювання отримати дозвіл, повідомляють про це орган, який видає дозвіл.

Після цього дозвіл на викиди видається обласними (та Київською міською) державними  адміністраціями (щодо об’єктів 2-ї або 3-ї групи), та Мінприроди України (щодо об’єктів 1-ї групи) у десятиденний термін.

 Суб'єкти господарювання для розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, можуть залучати установи, організації та заклади, яким Мінприроди надає право на розроблення цих документів, зокрема, ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ».

 Виходячи із специфіки цих робіт, які, як вказано вище, підпадають під сферу державного метрологічного нагляду, рекомендується залучати тільки спеціалізовані організації, зокрема, ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ», - для виконання таких робіт «під ключ». Такі спеціалізовані організації повинні бути зареєстровані у встановленому порядку та мати реєстраційне свідоцтво, оформлене згідно вимог «Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України», затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.10.2012 р. №475. ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» внесене до цього «Переліку…» одним з перших.

 Необхідним документом для одержання дозволу на викиди, є «Звіт проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».

Процедура проведення інвентаризації викидів та оформлення відповідного звіту встановлена «Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995р. №7.

Інвентаризація джерел викидів може проводитись з наступною метою:

- для розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об'єктів;

- для розробки нормативів гранично допустимих викидів;

- для регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

- для здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;

- для розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств;

- для розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

 Інвентаризацію джерел викидів мають право проводити підприємства, установи та організації, які мають у своєму складі акредитовану лабораторію на проведення лабораторних досліджень. Лабораторія повинна бути акредитована на проведення аналізів тих речовин, які присутні в викидах даного підприємства. Власна лабораторія ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» акредитована на виконання широкого спектру вимірів. Роботи з відбору проб виконуються відповідно до КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція» (затв. Наказом Мінприроди від 09.03.2004р.№93).

 Згідно вимог та процедур, встановлених «Порядком ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. №1655 (зі змінами від 07.08.2013р.), та «Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря», затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002р. №177, підприємство може бути взяте на державний облік. Взяття на облік об'єктів здійснюється за умови, якщо в їх викидах присутня хоча б одна забруднююча речовина (або група речовин), потенційний викид якої рівний або перевищує величину, зазначену в «Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік», вказаних у додатку 1 до «Інструкції...». Основою взяття на облік є матеріали інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

 Підприємства, організації, установи, що мають стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря, зобов'язані подавати державну статистичну звітність за формами «2-ТП повітря» - квартальну та річну, а також щоквартально проводити сплату екологічного податку, згідно вимог та термінів, зазначених у «Податковому Кодексі України» (розділ VIII «Екологічний податок»).

 ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає інжинірингові та консультативні послуги щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, а також за їх результатами – складає звіти про державне статистичне спостереження за формою «№2-ТП (повітря)» (річна), а також «№2-ТП (повітря)» (квартальна) (наказ Держстату України 14.06.2013р. №182). При складанні звіту використовується «Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря «№2-ТП (повітря)» «Звіт про охорону атмосферного повітря» (річна) та (квартальна)», затв. наказом Державного комітету статистики України від 20.10.2008  №396  та  зареєстр.  в  Мін’юсті України 05.11.2008 №1075/15766.

 За наднормативні викиди забруднюючих речовин на суб'єкт господарювання можуть бути накладені фінансові санкції, розмір яких встановлюється «Методикою розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря», затвердженою наказом Мінприроди №639 від 10.12.2008р. та  зареєстр.  в  Мін’юсті України 21.01.2009 №48/16064. Розмір збитку є прямо пропорційним кількості наднормативно викинутої речовини та обратно пропорційним граничнодопустимій концентрації забруднюючої речовини. Окрім того, при розрахунку через коефіцієнти враховуються територіальні соціально-екологічні особливості та стан забруднення цією речовиною атмосферного повітря у місці наднормативного викиду.

З метою усунення вимог приписів територіальних органів Державної екологічної інспекції, та задля потреб складання форм статистичної звітності і коректної плати екологічного податку, Науково-виробниче підприємство «ЕКОЗАХИСТ» надає комплексні послуги з проведення регулярних контрольних вимірів параметрів газопилових потоків та концентрацій забруднюючих речовин на джерелах викидів підприємств, з оформленням належних актів та протоколів.

 Фахівці НПП «ЕКОЗАХИСТ» в оптимальні терміни професійно виконають перелічений вище об'єми робіт, а також нададуть високоякісні послуги з супроводу отримання дозволу на викиди для Вашого об'єкту.