Екологічний аудит

 НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає професійні послуги проведення екологічного аудиту на об'єктах замовника, та оформлення висновкыв екологічного аудиту, у випадках, передбачених українським законодавством, та за вимогами міжнародних фінансових установ.

 Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінки об'єкту екологічного аудиту, який включає збір і об'єктивну оцінку доказів для встановлення відповідності певних видів діяльності, заходів, умов, систем управління навколишнім природним середовищем і інформації по цих питаннях вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища і іншим критеріям екологічного аудиту.

 Законом України «Про екологічний аудит» передбачено два види екологічного аудиту: добровільний і обов'язковий.

 Добровільний - здійснюється за ініціативою керівництва об'єкту аудиту або за узгодженням з ним, якщо Замовником аудиту виступає третя зацікавлена сторона (потенційний покупець, фінансова установа, або ін.).

Обов'язковий - здійснюється за замовленням зацікавлених державних органів для об'єктів або видів діяльності, що представляють підвищену екологічну небезпеку.

 Обов'язковий екологічний аудит в Україні проводиться у випадках:

 • банкрутство;
 • приватизація;
 • передача в концесію об'єктів державної і комунальної власності;
 • передача або придбання в державну або комунальну власність;
 • передача в довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності;
 • створення на основі об'єктів державної і комунальної власності спільних підприємств;
 • екологічне страхування об'єктів;
 • завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно закону;
 • у інших випадках, передбачених законом.

 Екологічний аудит доцільно провести в тих випадках, коли Вам потрібно:

 • визначити відповідність діяльності підприємства вимогам екологічного законодавства;
 • перевірити, чи не завищені екологічні платежі або штрафні санкції екологічної інспекції;
 • уникнути наднормативних екологічних платежів і штрафних санкцій;
 • понизити витрати на поводження з відходами, на водопостачання, електро-, тепло-, газопостачання;
 • з'ясувати наявність резервів сировини і енергоресурсів на підприємстві;
 • понизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища;
 • підвищити інвестиційну привабливість підприємства;
 • сформувати екологічну стратегію і політику підприємства;
 • підвищити конкурентоспроможність підприємства і збільшити лояльність споживачів за рахунок виробництва продукції, що відповідає всім екологічним і санітарно-гігієнічним вимогам;
 • вийти на міжнародний рівень і укріпити позиції компанії серед зарубіжних партнерів;
 • сертифікувати систему екологічного менеджменту підприємства на відповідність стандарту ISO 14001.

 Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення виконання законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища в процесі господарської і іншої діяльності.

 Екологічний аудит проводиться за вимогами державних органів (у встановлених законодавством випадках) або за ініціативою підприємства при необхідності модернізації виробничого і/або технологічного процесів, для отримання обгрунтованих рекомендацій по раціональному природокористуванню і охороні навколишнього середовища, підвищенню ефективності до рівня, відповідного вимогам законодавства.

 До основних цілей і завдань в області екологічного аудиту, з урахуванням міжнародної практики, відноситься:

 • збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкту екологічного аудиту і формування на її основі висновків екологічного аудиту;
 • встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту вимогам законодавства по охороні навколишнього природного середовища і іншим критеріям екологічного аудиту;
 • оцінка впливу діяльності об'єкту екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища;
 • оцінка ефективності, повноти і обгрунтованості заходів, які виконуються для охорони навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту;
 • сприяння суб'єктам господарської діяльності в самостійному регулюванні своєї екологічної політики, формуванні пріоритетів по здійсненню попереджувальних заходів, направлених на виконання екологічних вимог, норм і правил;
 • створення інструменту реалізації основних напрямів регулювання природокористування і забезпечення стійкого розвитку;
 • інтеграція діяльності в області охорони навколишнього середовища з іншими сферами діяльності.

 В тому випадку, коли екологічний аудит здійснюється за замовленням суб'єктів господарської діяльності на добровільній основі - за замовленням ініціаторів (промислових підприємств і компаній, міжнародних фінансових організацій і приватних інвесторів) - для отримання об'єктивної оцінки екологічних аспектів діяльності підприємства (зокрема, при плануванні, виборі оптимальної стратегії розвитку, оцінці доцільності передбачуваних інвестицій), результати екологічного аудиту є основою для ухвалення рішення:

 • про відповідність і/або невідповідність діяльності підприємства існуючим нормативним вимогам;
 • про ефективність існуючої системи екологічного управління;
 • про величину потенційних екологічних ризиків і значущості їх потенційних наслідків;
 • про еколого-економічну ефективність заходів, що здійснюються та мають бути реалізовані.

 Фахівці НВП «ЕКОЗАХИСТ» проводять екологічні аудити по наступних напрямках:

 • Комплексний екологічний аудит господарської діяльності на відповідність вимогам природоохоронного законодавства;
 • Екологічний аудит господарської діяльності підприємства в області охорони атмосферного повітря;
 • Екологічний аудит господарської діяльності підприємства в області охорони поверхневих і підземних вод;
 • Екологічний аудит господарської діяльності підприємства в області поводження з небезпечними відходами;
 • Екологічний аудит своєчасності, правильності та відповідності плати за негативний вплив на навколишнє середовище (збір за забруднення, штрафні санкції);
 • Екологічний аудит об’єктів та ситуацій для потреб реалізації механізмів страхування;
 • Екологічний аудит дотримання господарським суб'єктом ліцензійних вимог і умов (може бути проведений при отриманні ліцензії на поводження з небезпечними відходами, хімічними речовинами, прекурсорами);
 • Оціночний аудит існуючої системи екологічного менеджменту підприємства на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 14001:2006 "Системи екологічного керування. Вимоги і настанови по застосуванню" (ISO 14001:2004, IDT).

 Екоаудиторські послуги з питань охорони навколишнього середовища ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» затребувані на різних стадіях інвестиційної та підприємницької діяльності:

 • при виборі / відведенні земельної ділянки;
 • під час будівництва та реконструкції об'єктів різного призначення;
 • при купівлі / продажу комерційної та промислової нерухомості;
 • при отриманні фінансування від міжнародних фінансових організацій;
 • на предпроектній стадії інвестиційного проекту і в процесі розробки проектної документації;
 • при здійсненні господарської діяльності.

 Фахівці ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» забезпечують екоаудит та управління / координацію / виконання проектів за наступними напрямками:

 • Екологічне обстеження / Environmental Due Diligence;
 • Аудит соціальної та екологічної стійкості діяльності;
 • Аудит на предмет відповідності вимогам природоохоронного законодавства;
 • Аудит з питань охорони навколишнього середовища, праці і техніки безпеки (EHS);
 • Еколого-правовий консалтинг;
 • Екологічна оцінка території (Environmental Site Assessment);
 • Проведення оцінки впливу на навколишнє середовище - ОВНС (EIA) та супровід проходження екологічної експертизи проекту;
 • Розробка та впровадження програм моніторингу та управління з охорони навколишнього середовища і соціального впливу;
 • Розробка та впровадження системи екологічного менеджменту відповідно до вимог стандартів ISO 14001, EMAS;
 • Оцінка забруднення азбестовмісними матеріалами / Asbestos survey.

 ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» при проведенні екологічних аудитів використовує «Методичні рекомендації щодо підготовки, здійснення та оформлення звіту про екологічний аудит», затверджені на секції стратегічного планування та економіки природоохоронної діяльності Науково-технічної ради Мінприроди (протокол №4 від 27 грудня 2005 року, погодж. Мінпромполітики (лист №13/8-3-4688 від 23.12.2005р.) та Фондом держмайна (лист №10-33-6491 від 28.04.2006р.), що розроблені відповідно до положень Закону України “Про екологічний аудит”, Закону України “Про внесення змін до деяких законів України з метою забезпечення врахування

екологічних вимог у процесі приватизації”, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, державних стандартів України ДСТУ ISO 19011-2003 “Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління”, ДСТУ ISO 14001:1997 і ДСТУ ISO14004:1997 “Система управління навколишнім середовищем”, ISO

14015:2005 “Екологічне оцінювання виробничих об’єктів та організацій”, з врахуванням Рекомендацій Світового Банку, положень Протоколу екологічного аудиту Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, директиви Світового банку (WB), Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC).

 Нижче приведені де-які правовстановлюючі документи та свідоцтва керівника групи екологічних аудиторів та технічних експертів ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ», на підставі яких виникає право проведення екологічних аудитів та оформлення об’єктивних висновків екоаудитора щодо об’єктів екоаудиту.

 Замовивши послугу з проведення екологічного аудиту в наший компанії, ви отримаєте детальний звіт про екологічний стан вашого підприємства і аудиторський висновок, що є офіційним документом для контролюючих організацій і судових органів при вирішенні спірних питань, пов'язаних з необгрунтованими екологічними платежами і штрафними санкціями.

 Співпраця з НВО «ЕКОЗАХИСТ» – найкоротший шлях до екологічно безпечного бізнесу.