Розробка матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

 ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» має успішний багаторічний досвід у виконанні проектів з оцінкою впливу на навколишнє середовище, відповідно до вимог чинного українського законодавства, в т.ч. з організацією та проведенням громадських слухань, подачею матеріалів ОВНС на узгодження та державну експертизу, супроводом в отриманні дозвільної документації - для об'єктів, різних за категоріями складності, галузевою спеціалізацією та регіональним розташуванням.

Зідно статті 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», проекти господарської та іншої  діяльності повинні мати матеріали оцінки її впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей. Оцінка здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологічної ємкості даної території, стану навколишнього природного середовища в місці, де планується розміщення об'єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів та об'єктів на навколишнє природне середовище.

ОВНС є обов'язковим компонентом будь-якого інвестиційного проекту в Україні у значенні статті 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 15 Закону України «Про екологічну експертизу», статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Взагалі, ОВНС в Україні регулюється положеннями принаймні 12-ма міжнародними договорами та конвенціями, 42-ма законами, численними підзаконними нормативними актами, методологічними роз'яс­неннями і стандартами.

Будь-яке підприємство, що планує здійснити інвестиційний проект, який може мати вплив на довкілля, повинно інформувати відповідні органи місцевого самоврядування, на землях яких знаходитимуться проектовані споруди об’єкту (так звана «Заява про наміри»). Організації, що займаються передпроектними розробками зобов'язані збирати відповідну інформацію щодо стану довкілля та підготувати матеріали ОВНС в пакеті документації інвестиційного проекту.

Організації-розробники ОВНС повинні мати в своєму складі відповідальних виконавців (інженерів-проектувальників), що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат на таку діяльність. ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» має право на проведення робіт з ОВНС у відповідності з вищепереліченими вимогами, оскільки в складі нашої компанії працюють виключно високопрофесіональні, атестованІ інженери-проектувальники з ОВНС.

«Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців, окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» (в т.ч. ОВНС), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011р. №554. Відповідно до пункту 5 зазначеного порядку при проведенні Мінрегіоном професійної атестації інженерів-проектувальників (та експертів), залучаються представники відповідних центральних органів виконавчої влади (в т.ч. Мінприроди України, Держсанепідслужба України, Держгірпромнагляд).

Слід відмітити, що повномасштабна ОВНС передбачена лише для об'єктів, віднесених до «Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №808 від 28.08.2013р.). Щодо інших інвестиційних проектів, їх підготовка вимагає обмеженої ОВНС, в обсягах, що необхідні для потреб погодження та експертизи.

Зміст матеріалів ОВНС, їх структура, порядок підготовки та якість необхідної інформації встановлені Державними будівельними нормами України «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будинків і споруд» ДБН А.2.2-1-2003, затвердженим наказом Міністерства архітектури та будівництва України №214 від 15.12.2003р. (зі змінами від 2010р.). В додатках до цього нормативного акту надані форми документів - наприклад, Додаток «В» містить детальні роз'яснення щодо структури викладення інформації ОВНС, заходи, які розробники ОВНС мають вжити на кожному етапі підготовки та проведення оцінки. Метою цього ДБН є забезпечити належну якість аналізу та контролю за охороною довкілля при реалізації інвестиційних проектів.

Установи – розробники проектної документації несуть відповідальність за недотримання державних нормативів викладення та аналізу інформації щодо охорони навколишнього природного середовища. В Україні передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність за порушення правил розробки, здачі проектів, іншої аналогічної документації замовнику без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля (стаття 253 Кримінального кодексу України).

Більшість заходів ОВНС проводяться на самих ранніх стадіях проектних розробок (п.5.1 ДБН А.2.2-1-2003). Розробник проекту готує важливий документ – «Заяву про наміри» (Додаток «Г» ДБН А.2.2-1-2003), в якій мають бути зазначені всі потенційні проблеми щодо впливу на довкілля та потенційні ризики проекту.

Матеріали ОВНС також комплектуються «Заявою про екологічні наслідки планованої діяльності». Заява про наслідки стисло наводить висновки ОВНС та найбільш важливі коментарі (Пункт 4.2 ДБН А.2.2-1-2003), та повідомляє про її розповсюдження через загальнонаціональні / або місцеві засоби масової інформації, публікації в мережі Інтернет.

Процес консультацій з ОВНС, згідно п.1.6 ДБН А.2.2-1-2003, розпочинається з оголошення «Заяви про наміри» реалізувати Проект, після чого можуть відбутися початкові громадські обговорення щодо Проекту (вони стали знову обов'язковими з 20.11.2012р., коли в дію увійшли зміни до абз.3 ч.1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»). Кількість громадських обговорень вітчизняними будівельними нормами та законами не регулюється. Друге відкрите слухання доцільно проводити тоді, коли результати ОВНС разом з будь-якими коментарями від громадськості, зібраними впродовж процесу, стають доступними для Замовника Проекту, Генпроектувальника та розробника ОВНС. Примірники ОВНС мають бути доступними для громадськості. Для цього в «Заяві про наміри» реалізувати Проект зазначається дата, місце та період ознайомлення громадскості із матеріалами ОВНС та Проекту.

Підсумковий варіант ОВНС, що включає усі коментарі громадськості, в складі проектної документації відповідного етапу проектування - подається на експертизу (процес аналізу і оцінки проектної документації, який проводиться відповідальними експертними установами і організаціями всіх форм власності згідно вимог статті 31 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Цей процес включає експертний розгляд Проекту та ОВНС - з питань екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища – організаціями з сертифікованими експертами, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), у відповідності до критеріїв, затверджених Наказом Мінрегіону від 23.05.2011р. №53 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.06.2011р. за №719/19457 «Про затвердження критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації,  що  здійснюють  експертизу проектів будівництва».

До 17.02.2011р. державна екологічна експертиза проектної документації із матеріалами ОВНС в Україні проводилася, як окремий процес, спеціалістами територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Наразі дану функцію виконують сертифіковані Мінрегіоном експерти.

Процес експертизи здійснюють сертифіковані експерти з питань санітарних, епідеміологічних, екологічних норм, безпеки праці, збереження енергії, протипожежної безпеки, технології, ядерної і радіаційної безпеки. Мета експертизи – розглянути і схвалити розроблену проектну документацію (у тому числі документи щодо ОВНС). Експертиза (у тому числі частина ОВНС), зазвичай, проводиться в межах 90 днів. Процедура експертизи проектної документації на будівництво об’єктів регулюється «Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», затв. наказом Мінрегіону №560 від 11.05.2011р.

Якщо експертна організація робить висновок, що проектна документація є відповідною, і що проект не матиме шкідливих екологічних наслідків, проект переходить до другої (робочої) стадії планування (РД). На цій стадії ОВНС стає основою для конкретизації екологічних передумов для проектування, закупівлі і спорудження, і дозволяє розробку документів з експлуатації та техобслуговування, щоб гарантувати проектування, спорудження та експлуатацію в екологічно прийнятний спосіб.

Звіт про ОВНС – це одна з головних підстав для надання дозволів на реалізацію проекту уповноваженими регуляторними органами в Україні. Процес затвердження ОВНС регулюється відповідальним експертом з питань охорони навколишнього середовища та керівником експертної організації. Процес видачі дозволу на підготовчі та будівельні роботи координується регіональним органом Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

 Фахівці НПП «ЕКОЗАХИСТ» в оптимальні терміни професійно виконають оцінку впливів на навколишнє середовище (ОВНС) для Вашого об’єкту (проекту), а також нададуть високоякісні послуги з супроводу отримання позитивного експетного звіту щодо проектної документації в частині екологічної та санітарної безпеки.