Розробка проектів встановлення (скорочення) санітарно-захисної зони (СЗЗ)

 НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає професійні послуги з розробки проектів санітарно-захисних зон при реалізації інвестиційних проектів, а також для діючих об'єктів, у випадках, передбачених українським законодавством.

 Санітарно-захисна зона (СЗЗ)  - це територія, яка відділяє підприємства, їх окремі споруди з технологічними процесами, які є джерелами впливу на середовище перебування людини, від житлової забудови, ландшафтно-рекреаційної зони, зон відпочинку, курорту. Санітарно-захисна зона є обов'язковим елементом будь-якого об'єкту, який є джерелом впливу на середовище перебування і здоров'я людини.

 Санітарно-захисна зона - це особлива функціональна зона, яка відділяє підприємство від селітебної зони, або від інших зон функціонального використання території з нормативно закріпленими підвищеними вимогами до якості довкілля.  Санітарно-захисна зона підприємства - спеціальна територія, для якої законодавчо передбачений особливий режим використання. Введення обмежень експлуатації для санітарно-захисної зони - необхідний захід, покликаний забезпечити зменшення негативної хімічної, фізичної дії на повітря до встановленої норми.

 Показники на межах, якими лімітовані санітарно захисні зони промислових підприємств повинні укладатися у величини прийнятного ризику для здоров'я населення і в установлені гігієнічні нормативи. Будучи захисним бар'єром, СЗЗ забезпечує необхідний рівень безпеки і збереження здоров'я населення в районі місцезнаходження підприємства при його штатному режимі роботи.

 Проект обгрунтування санітарно-захисної зони

При розробці проекту СЗЗ і проведенні санітарно-епідеміологічної експертизи документації (матеріалів) по встановленню розмірів санітарно-захисних зон підприємств, промислових об'єктів і виробництв, груп промислових об'єктів і виробництв, споруд використовуються наступні поняття, встановлені законодавством і санітарними нормами і правилами.

Межі санітарно-захисної зони встановлюються від джерел хімічного, біологічного і /або фізичного впливу, або від межі промислового майданчика до її зовнішньої межі в заданому напрямі. Межа санітарно-захисної зони підприємства на графічних матеріалах (генплан міста, схема територіального планування та ін.) за межами промислового майданчика позначається спеціальними інформаційними знаками. Розміри і межі санітарно-захисної зони підприємства визначаються в проекті СЗЗ.

Санітарний розрив - відстань від джерел хімічного, біологічного і фізичного впливу (забруднення), що зменшує ці впливи до значень гігієнічних нормативів і величин прийнятного ризику для здоров'я населення.

Джерела впливу (забруднення) на середовище існування і здоров'я людини (забруднення атмосферного повітря і несприятлива дія фізичних чинників) - об'єкти, для яких рівні створюваного забруднення за межами промислового майданчика перевищують 0,1 ГДК (ОБРВ) і ПДР.

Нормативний розмір санітарно-захисної зони - розмір СЗЗ, встановлений для промислових об'єктів, виробництв і споруд, що є джерелами впливу на середовище існування і здоров'я людини, відповідно до санітарної класифікації підприємств, споруд і інших об'єктів.

На даний час, проект обгрунтування санітарно-захисної зони (СЗЗ) розробляється для промислових компаній і виробництв, які є джерелами забруднення довкілля і негативного впливу на здоров'я людини. Розробка проекту СЗЗ може бути однаково актуальна для підприємств, які знаходяться на стадії будівництва, та для тих, хто вже зміцнив свої позиції на ринку.

Розробка проекту обгрунтування санітарно-захисної зони проводиться:

 • Для промислових підприємств, що будуються і реконструюються;

 • Для підприємств, що знаходяться в зоні житлової забудови;
  • Для діючого підприємства по зверненню керівництва.

 

Обгрунтування розміру санітарно-захисної зони вимагається для об'єктів, що будуються і реконструюються, а також компаній, що модернізують виробництво, та використовують технології, не мають аналогів на території України. Знадобиться розробка проекту СЗЗ і при збільшенні обсягів виробництва.

Розробка проекту санітарно-захисної зони вимагається для діючих промислових об'єктів і виробництв I, II і III і IV класів небезпеки, які розташовуються біля житлових будівель, у випадку якщо їх діяльність пов'язана з перевищенням встановлених гігієнічних нормативів або викликає невдоволення і скарги населення.

Розрахунок СЗЗ може проводитись по зверненню керівництва підприємства або адміністрації будь-якого населеного пункту.

На сьогодні проект санітарно-захисної зони підприємства обов'язково входить до складу встановленої законодавством України проектної документації, необхідної при проведенні реконструкції об'єктів і будівництві нових підприємств.

Етапи проектування санітарно захисної зони

Нашими фахівцями здійснюється проектування СЗЗ одночасно з розробкою усієї необхідної для зведення нового об'єкту документації. Також можлива розробка проекту СЗЗ для існуючих і введених в експлуатацію підприємств.

 Проектування санітарно-захисних зон - багатостадійний процес, що включає декілька етапів роботи:

 • обстеження підприємства, виявлення і оцінка рівнів впливів, пов'язаних з хімічним забрудненням атмосферного повітря і фізичними факторами відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;

 • розробка проекту обгрунтування санітарно-захисної зони по сукупності впливів підприємства відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;

 • оцінка ризику здоров'ю населення (у разі розробки документації для об'єктів, що представляють підвищену екологічну небезпеку);

 • розробка заходів, що забезпечують дотримання санітарно-гігієнічних нормативів (при необхідності);

 • оцінка бюджету заходів по впорядкуванню СЗЗ (при необхідності);

 • розробка програми натурних вимірів і досліджень на межі розрахункової СЗЗ і на межі житлової забудови;

 • супровід розгляду проекту обгрунтування СЗЗ в органах державного нагляду як на регіональному рівні, так і на рівні МОЗ України;

 • При проведенні державної експертизи проектної документації, що містить матеріали обгрунтування меж СЗЗ, - технічний супровід розгляду матеріалів в органах експертизи.

У випадку, якщо орієнтовний розмір санітарно-захисної зони не дотримується, проект СЗЗ дозволяє обгрунтувати скорочення розміру санітарно-захисної зони підприємства. Підприємство зацікавлене в розробці проекту обгрунтування розміру санітарно-захисної зони і затвердженні меж  санітарно-захисної зони в якості лінії містобудівного регулювання, оскільки в даному випадку підприємство захищає себе від необгрунтованих претензій з боку людей, що проживають поруч, а також і від місцевих органів державного природоохоронного і санітарного контролю; до того ж - від спроб побудувати нове житло або інші об'єкти з нормованими показниками якості середовища в межах встановленої межі СЗЗ.

Скорочення СЗЗ

Санітарна зона і її проект, як нормативний документ, розробляються для виробничих компаній один раз і залишаються актуальними упродовж усього терміну існування об'єкту, за умови незмінності технологічних процесів і шкідливих впливів на довкілля.

В деяких випадках можливий перегляд розмірів і скорочення СЗЗ, яке вимагає повторних розрахунків і обгрунтування проекту. У разі, якщо підприємство змінило технології виробництва, зробивши його безпечнішим з точки зору екології і фізичного впливу, розмір СЗЗ цілком може бути скорочений.

Розробляючи проект скорочення (обгрунтування) санітарно-захисної зони підприємства, фахівцями ТОВ «НПП «ЕКОЗАХИСТ» враховується сукупність негативних впливів (хімічний, фізичний) на населення і довкілля. Так, на збільшення або зменшення санітарно-захисної зони можуть вплинути виміри рівнів шуму і концентрації шкідливих речовин в повітрі на межі СЗЗ. Житлова забудова, що знаходиться в межах орієнтовної СЗЗ, є основою для скорочення фактичних розмірів СЗЗ.

Проект розрахункової СЗЗ розробляється з урахуванням існуючих містобудівних обмежень і перспективних містобудівних планів розвитку району розташування підприємств. Розмір СЗЗ може бути зменшений, виходячи із скорочення негативного впливу підприємства на довкілля. Розробка такої документації, як проект скорочення (обгрунтування) СЗЗ промислового об'єкту, може здійснюватися фахівцями вашого підприємства, що мають відповідну екологічну освіту і досвід ведення подібних справ. Професійна допомога фахівців ТОВ «НПП «ЕКОЗАХИСТ» дозволить уникнути прикрих помилок і скоротити терміни розробки і узгодження проекту СЗЗ і час отримання іншої екологічної документації.

Основою для розробки проекту СЗЗ є:

 • ДСП-201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)";

 • ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

 • Наказ МОЗ України №184 «Про затвердження методичних рекомендацій »Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря«, від 13.04.2007г.затвердження методичних рекомендацій "Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря", Про затвердження методичних рекомендацій "Оцінка риски для здоров'я населення від забруднення атмосферного воздуха"№184; від 13.04.2007р.;

 • ДБН України 360-92** «Планування та забудова міських і сільських поселень»;

 • ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»;
  • п. 2.5. «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документації, у якій обгрунтовуються обсяги викидів для одержання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - підприємців» №108 від 09.03.2006р. Мінприроди України.

Компанія НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає повний перелік послуг при розробці проекту санітарно-захисної зони підприємства і документації (матеріалів) по встановленню розмірів СЗЗ, і виконує наступні роботи:

 • Виявлення джерел несприятливої дії на довкілля, організація проведення натурних вимірів, необхідних для проведення розрахунків розсіювання забруднюючих речовин і розрахунків рівнів шуму;

 • Отримання необхідної довідкової інформації по фонових забрудненнях території, ситуаційного плану розташування об'єкту, перспектив розвитку прилеглої території;

 • Визначення орієнтовного розміру санітарно-захисної зони підприємства по чиннику хімічного забруднення атмосферного повітря з використанням програмних розрахунків;

 • Визначення орієнтовного розміру санітарно-захисної зони підприємства по чиннику акустичної дії і іншим видам неіонізуючих випромінювань;

 • Оформлення графічних матеріалів з нанесенням інтегральних меж СЗЗ по усіх чинниках несприятливої дії з урахуванням перспективного розвитку прилеглої території;

 • Розробка розділу «Благоустрій і озеленення санітарно-захисної зони»;

 • Розробка необхідних шумозахисних і воздухоохранных заходів для досягнення рівнів хімічного, біологічного фізичних дій до ГДК і ПДУ;

 • Розробка заходів по функціональному зонуванню території СЗЗ і режиму її використання.

 • Консультації при проведенні санітарно-технічних заходів по зниженню техногенної дії підприємства на навколишнє середовище (устаткування газоочисних установок, шумозахисних екранів, реконструкція вентиляційних систем і т.д.), якщо необхідність таких визначена Замовником;

 • Складання технічного звіту за результатами проведених досліджень і санітарно-технічних заходів;

 • Отримання санітарно-епідеміологічного висновку по встановленню меж СЗЗ в Держсанепідслужбі України.

Основні специфічні консультації

фахівців НПП «ЕКОЗАХИСТ», що надаються при складанні проектних матеріалів по обгрунтуванню розміру санітарно-захисної зони

1. Оцінка відповідності представленої в проекті якісної і кількісної характеристик джерел впливів на місці існування об'єкту санітарної класифікації згідно ДСП-173-96.

2. Для діючих об'єктів - оцінка відповідності вихідних даних, прийнятих в проекті для розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, якісним і кількісним характеристикам джерел виділення і викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, існуючих на об'єкті на момент експертизи, відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.

3. Для діючих об'єктів - оцінка відповідності вихідних даних, прийнятих в проекті для розрахунків фізичних дій на атмосферне повітря, характеристикам джерел фізичних чинників дії, існуючих на об'єкті на момент експертизи, відповідно до  ДСП 201-97, ДСанПіН 239-96, ДСН 3.3.6.037-99, ДСНіП 3.3.6-096-2002, СНиП II - 12-77, ГОСТ 12.0.003-74, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ, СН 1757-77, СН 2152-80, СН 3077-84 та ін.

4. Для об'єктів будівництва і реконструкції - оцінка відповідності вихідних даних, прийнятих в проекті для розрахунків забруднення атмосферного повітря і фізичних дій на атмосферне повітря, результатам дослідно-промислових випробувань, дослідно-експериментальних виробництв. Аналіз протоколів натурних досліджень і вимірів, проведених акредитованими лабораторіями, ефективності проектованого газоочищення, рівнів забруднення і фізичної дії на атмосферне повітря, рівнів забруднення грунту на прилеглих територіях до існуючого діючого або дослідно-експериментального об'єкту.

5. Оцінка обгрунтування прийнятих в проекті заходів і технологічних рішень по зниженню викидів шкідливих хімічних і біологічних компонентів в атмосферне повітря, грунти і водойми, дії фізичних чинників і зіставлення їх в проекті з передовими технологічними рішеннями у вітчизняній і зарубіжній практиці.

6. Оцінка результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

- з урахуванням фонових концентрацій за даними ЦГО, природоохоронних органів; з урахуванням розрахункових фонових концентрацій в зоні впливу автомагістралей; з урахуванням фонових концентрацій специфічних забруднюючих речовин, прийнятих за даними існуючих лабораторних досліджень забруднення атмосферного повітря в районі розміщення об'єкту проектованої СЗЗ, відповідно до п. 7.6, 8.5.16 ОНД-86;

- з урахуванням висоти будівель житлових будинків, дитячих, спортивних, лікувально-профілактичних установ по вертикалі для різних висот по фасадах будівель в зоні впливу викидів об'єкту проектування СЗЗ у відповідності п.1.2, додатку №2 ОНД-86;

- для груп речовин, що мають ефект суммації, і групи зважених речовин у відповідності п.п. 1.4, 5.20, 6 ОНД-86, п.2.2. ГОСТ 17.2.3.02-78;

- для визначення радіусу зони впливу джерел викидів у відповідності п.п. 2.19, 5.20, 8.5.15, 8.6.1. ОНД-86.

7. Оцінка списку пріоритетних речовин на підставі параметра споживання повітря (ПВ), визначення черговості організації контролю по параметру необхідного споживання повітря згідно РД 52.04.186-89. Визначення переліку забруднюючих речовин, що підлягають контролю.

8. Оцінка планів-графіків лабораторних досліджень забруднення атмосферного повітря, вимірів рівнів фізичної дії на атмосферне повітря, лабораторних досліджень стану грунту.

9. Оцінка обсягу заходів по захисту населення від впливу викидів шкідливих хімічних домішок в атмосферне повітря і фізичних впливів.

10. «Оцінка ризику для здоров'я населення», «Інформація про ризик», проведення «Аналізу ризику».

11. Оцінка заходів по функціональному зонуванню території СЗЗ і режиму її використання. Оцінка графічних матеріалів з межами розрахункової СЗЗ.

12. Оцінка перспективного використання території об'єкту, групи об'єктів проектування і прилеглих територій на момент експертизи розмірів розрахункової СЗЗ, функціонального зонування її території і режиму використання.

13. Оцінка термінів реалізації проекту СЗЗ. Для об'єктів будівництва і реконструкції - оцінка відповідності термінів реалізації проекту СЗЗ термінам закінчення будівництва.

Співпраця з НПП «ЕКОЗАХИСТ» - найкоротший шлях до екологічно безпечного бізнесу.